XXVIII Sesja Rady Miasta

XXVIII Sesja Rady Miasta Starogard Gdański odbędzie się 28 października 2020 r. o godz. 12:00 w sali 102 Urzędu Miasta przy ul. Gdańskiej 6. Obrady odbędą się bez udziału osób z zewnątrz.

Porządek obrad
1. Otwarcie XXVIII sesji Rady Miasta.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Zmiany do porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Miasta.
5. Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta.
6. Informacja o przeprowadzonej analizie oświadczeń majątkowych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Marka Jankowskiego:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) podjęcie uchwały.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2020 rok (zmiana10):
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych, Komisji Edukacji, Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska, Komisji Sportu, Rekreacji i Turystyki;
4) podjęcie uchwały.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 2020-2031 (zmiana10):
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych, Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska, Komisji Sportu, Rekreacji i Turystyki;
4) podjęcie uchwały.
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Kultury i Promocji Miasta;
4) podjęcie uchwały.
11. Podjęcie uchwały w sprawie „Programu współpracy Gminy Miejskiej Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2021 rok”:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych, Komisji Samorządności, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa, Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej, Komisji Edukacji, Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska, Komisji Kultury i Promocji Miasta, Komisji Sportu, Rekreacji i Turystyki;
4) podjęcie uchwały.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Jana Pawła II w Starogardzie Gdańskim:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Edukacji;
4) podjęcie uchwały.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Edukacji;
4) podjęcie uchwały.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska;
4) podjęcie uchwały.
15. Informacja Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
16. Wolne wnioski i informacje – w tym przedstawienie treści zapytań i interpelacji radnych wraz z odpowiedziami.
17. Zakończenie obrad XXVIII sesji Rady Miasta.

Magdalena Nowak

Wydział Informacji Społecznej
tel.: 58 530 6061
magdalena.nowak@um.starogard.pl