XXVI sesja Rady Miasta

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 poz. 446) zapraszam na XXVI sesję Rady Miasta, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w dniu:

31 maja (wtorek) 2016 r. o godz. 12:00

z następującym proponowanym porządkiem obrad:
1. Otwarcie XXVI sesji Rady Miasta.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Zmiany do porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Miasta.
5. Wystąpienie przedstawicieli dwóch organizacji pozarządowych w celu poznania działań i zamierzeń tych organizacji.
6. Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta za okres od 8 kwietnia 2016 r. do 11 maja 2016r.
7. Interpelacje radnych (pisemne).
8. Informacja o odpowiedziach udzielonych na interpelacje radnych złożone na poprzedniej sesji.
9. Zapytania radnych.
10. Odpowiedzi na zapytania radnych.
11. Informacja na temat funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania w Starogardzie Gdańskim.
12. Informacja z wykonania budżetu za I-szy kwartał 2016 r.
13. Sprawozdanie z Programu Współpracy Gminy Miejskiej Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.
14. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2016 rok (zmiana 5),
stanowisko Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych
stanowisko Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska
stanowisko Komisji Samorządności, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa
stanowisko Komisji Sportu, Rekreacji i Turystyki
stanowisko Komisji Kultury i Promocji Miasta
2) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 2016 – 2026 (zmiana 5),
stanowisko Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych
stanowisko Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska
stanowisko Komisji Samorządności, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa
stanowisko Komisji Sportu, Rekreacji i Turystyki
stanowisko Komisji Kultury i Promocji Miasta
3) przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miejskiej Starogard Gdański dotyczących budżetu Gminy oraz określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji,
stanowisko Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych
4) określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej,
stanowisko Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych
stanowisko Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska
stanowisko Komisji Samorządności, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa
stanowisko Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej
stanowisko Komisji Edukacji
stanowisko Komisji Sportu, Rekreacji i Turystyki
stanowisko Komisji Kultury i Promocji Miasta
5) trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański dla publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański,
stanowisko Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych
stanowisko Komisji Edukacji
6) trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych i gimnazjów  prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański,
stanowisko Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych
stanowisko Komisji Edukacji
7) przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji,
stanowisko Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska
8) ustalenia stref płatnego parkowania oraz wysokości stawek opłat na parkowanie pojazdów samochodowych na terenie miasta Starogard Gdański,
stanowisko Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska
9) ustalenia przebiegu dróg o znaczeniu lokalnym oraz zaliczeniu ich do kategorii dróg gminnych,
stanowisko Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska
10) nadania imienia przedszkolu,
stanowisko Komisji Edukacji
11) nadania nazwy stadionowi sportowemu w Starogardzie Gdańskim,
stanowisko Komisji Sportu, Rekreacji i Turystyki
12) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Starogard Gdański.
15. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
16. Wolne wnioski i informacje.
17. Zakończenie obrad XXVI sesji Rady Miasta.

Przewodniczący Rady Miasta
Starogard Gdański
Jarosław Czyżewski