XXIV sesja Rady Miasta

XXIV sesja Rady Miasta Starogard Gdański odbędzie się w dniu 10 czerwca 2020 r. o godz. 10:00 w sali 102 Urzędu Miasta w Starogardzie Gdańskim

Porządek obrad:

1. Otwarcie XXIV sesji Rady Miasta.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Zmiany do porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Miasta.
5. Wystąpienie okolicznościowe z okazji 30-lecia samorządu terytorialnego.
6. Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta.
7. Raport o stanie Gminy Miejskiej Starogard Gdański 2019:
1) debata;
2) dyskusja;
3) przedstawienie stanowisk klubów radnych;
4) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Starogard Gdański wotum zaufania.
8. Przedstawienie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański za 2019 rok.
9. Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Starogard Gdański w sprawie wykonania budżetu za 2019 rok.
10. Dyskusja – stanowiska klubów radnych.
11. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2019 rok;
2) udzielenia absolutorium dla Prezydenta Miasta Starogard Gdański z tytułu wykonania budżetu na 2019 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2020 rok (zmiana 6):
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych, Komisji Edukacji, Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska, Komisji Samorządności, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa, Komisji Sportu, Rekreacji i Turystyki;
4) podjęcie uchwały.
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 2020-2031 (zmiana 6):
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych, Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska, Komisji Samorządności, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa;
4) podjęcie uchwały.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji przez Gminę Miejską Starogard Gdański.
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych, Komisji Sportu, Rekreacji i Turystyki;
4) podjęcie uchwały.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie administracyjnym Gminy Miejskiej Starogard Gdański:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych, Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska;
4) podjęcie uchwały.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania nagrody Rady Miasta Starogard Gdański dla najlepszego strażaka Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim oraz najlepszego strażaka Ochotniczej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych, Komisji Samorządności, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa;
4) podjęcie uchwały.
17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Starogardzkiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2711G na odcinku od skrzyżowania z DW Nr 222 w m. Starogard Gdański do skrzyżowania z DP Nr 2712G Starogard-Koteże-Sumin”:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych, Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska;
4) podjęcie uchwały.
18. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminów korzystania z placów zabaw, siłowni zewnętrznych oraz pomostów pływających w Starogardzie Gdańskim:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Samorządności, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa, Komisji Sportu, Rekreacji i Turystyki;
4) podjęcie uchwały.
19. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr LVIII/632/2018 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 10 października 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Starogard Gdański:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska;
4) podjęcie uchwały.
20. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XLIV/431/2017 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Starogard Gdański:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska;
4) podjęcie uchwały.
21. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XV/145/2015 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 28 października 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Starogard Gdański, zmienionej uchwałą nr XXI/192/2016 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 30 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/145/2015 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 28 października 2015 r.:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska;
4) podjęcie uchwały.
22. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim na kadencję 2020-2023 w wyborach uzupełniających:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Samorządności, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa;
4) podjęcie uchwały.
23. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających ławników:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) podjęcie uchwały.
24. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim na kadencję 2020-2023 w wyborach uzupełniających:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) podjęcie uchwały.
25. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji „Stop zagrożeniu zdrowia i życia” Koalicji Polska Wolna od 5G:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) podjęcie uchwały.
26. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi na działalność Przewodniczącej Rady Miasta Starogard Gdański według właściwości:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) podjęcie uchwały.
27. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi na działania Zastępcy Prezydenta Miasta ds. Społecznych do rozpatrzenia przez Prezydenta Miasta Starogard Gdański:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) podjęcie uchwały.
28. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Prezydenta Miasta Starogard Gdański:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) podjęcie uchwały.
29. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia zawiadomienia o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przez Prezydenta Miasta Starogard Gdański:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Rewizyjnej;
4) podjęcie uchwały.
30. Informacja Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
31. Wolne wnioski i informacje – w tym przedstawienie treści zapytań i interpelacji radnych wraz z odpowiedziami.
32. Zakończenie obrad XXIV sesji Rady Miasta.

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl