XXIII sesja Rady Miasta

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 15 zzx ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2020 r. poz. 568) Przewodnicząca Rady Miasta Starogard Gdański zwołuje XXIII sesję Rady Miasta Starogard Gdański, która odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2020 r. o godz. 12:00 w sali nr 101 i 102 Urzędu Miasta, przy ul. Gdańskiej 6 w Starogardzie Gd.

Porządek obrad

1. Otwarcie XXIII sesji Rady Miasta.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Zmiany do porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołów z XX, XXI i XXII sesji Rady Miasta.
5. Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta.
6. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Miejskiej Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – na rok 2019” – szczegółowych informacji udziela Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych Dzieci i Młodzieży Pani Sylwia Ossowska, tel. 530-6134.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2020 rok (zmiana 5) – ( informacji w sprawie projektu uchwały udziela Skarbnik Miasta Pani Ewa Kendzierska-Błyskal – tel. 530-6005):
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) podjęcie uchwały.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 2020-2031 (zmiana 5) – (informacji w sprawie projektu uchwały udziela Skarbnik Miasta Pani Ewa Kendzierska-Błyskal – tel. 530-6005):
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) podjęcie uchwały.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej – ( informacji w sprawie projektu uchwały udziela Naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego Pan Janusz Karczyński – tel. 530-6064):
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) podjęcie uchwały.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy elewacji frontowej budynków wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków – (informacji w sprawie projektu uchwały udziela Pan Leszek Krzykowski – tel. 530-6083):
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) podjęcie uchwały.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień w Starogardzie Gdańskim – (informacji w sprawie projektu uchwały udziela Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Pani Agnieszka Buczyńska – tel. 530-6090):
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) podjęcie uchwały.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Miejska Starogard Gdański jest organem prowadzącym – (informacji w sprawie projektu uchwały udziela Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Pani Agnieszka Buczyńska – tel. 530-6090):
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) podjęcie uchwały.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Starogardzie Gdańskim – (informacji w sprawie projektu uchwały udziela Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Pani Agnieszka Buczyńska – tel. 530-6090):
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) podjęcie uchwały.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Starogardzie Gdańskim – (informacji w sprawie projektu uchwały udziela Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Pani Agnieszka Buczyńska – tel. 530-6090):
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) podjęcie uchwały.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Mikołaja Kopernika w Starogardzie Gdańskim – (informacji w sprawie projektu uchwały udziela Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Pani Agnieszka Buczyńska – tel. 530-6090):
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) podjęcie uchwały.
16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu przedstawiającego Radzie Miasta opinię o zgłoszonych kandydatach na ławników do sądów powszechnych w wyborach uzupełniających – (informacji w sprawie projektu uchwały udziela Sekretarz Miasta Pan Zbigniew Toporowski – tel. 530-6055):
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) podjęcie uchwały.
17. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Starogard Gdański w sprawie przyjęcia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Miejskiej Starogard Gdański na rok 2021 – (informacji w sprawie projektu uchwały udziela Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych Dzieci i Młodzieży Pani Sylwia Ossowska, tel. 530-6134).
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) podjęcie uchwały.
18. Informacja Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
19. Wolne wnioski i informacje – w tym przedstawienie treści zapytań i interpelacji radnych wraz z odpowiedziami.
20. Zakończenie obrad XXIII sesji Rady Miasta.

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl