XXII sesja Rady Miasta

XXII Sesja Rady Miasta odbędzie się w dniu 13 marca 2020 o godz. 14:00 w sali 102 Urzędu Miasta przy ul. Gdańskiej 6.

Porządek obrad
1. Otwarcie XXII sesji Rady Miasta.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Zmiany do porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2020 rok (zmiana 4):
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych, Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej, Komisji Edukacji;
4) podjęcie uchwały.
5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 2020-2031 (zmiana 4):
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych, Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej, Komisji Edukacji;
4) podjęcie uchwały.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na rok 2020:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Samorządności, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa;
4) podjęcie uchwały.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych, dla których Gmina Miejska Starogard Gdański jest organem prowadzącym:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Edukacji;
4) podjęcie uchwały.
8. Informacja Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
9. Wolne wnioski i informacje – w tym przedstawienie treści zapytań i interpelacji radnych wraz z odpowiedziami.
10. Zakończenie obrad XXII sesji Rady Miasta.

Magdalena Nowak

Wydział Informacji Społecznej
tel.: 58 530 6061
magdalena.nowak@um.starogard.pl