XXI sesja Rady Miasta

XXI Sesja Rady Miasta odbędzie się 26 lutego 2020 r. o godz. godz. 12:00 w sali 102 Urzędu Miasta przy ul.Gdańskiej 6.

Porządek obrad
1. Otwarcie XXI sesji Rady Miasta.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Zmiany do porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołów z XVIII i XIX sesji Rady Miasta.
5. Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta.
6. Przedstawienie propozycji nowych obwodów szkolnych – prezentacja.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2020 rok (zmiana 3):
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych, Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej, Komisji Edukacji, Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska;
4) podjęcie uchwały.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 2020-2031 (zmiana 3):
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych, Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska;
4) podjęcie uchwały.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych;
4) podjęcie uchwały.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Starogardzkiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2711G na odcinku od skrzyżowania z DW Nr 222 w m. Starogard Gdański do skrzyżowania z DP Nr 2712G Starogard-Koteże-Sumin”:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych, Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska;
4) podjęcie uchwały.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad ustalania i poboru, wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych, Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska;
4) podjęcie uchwały.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy gruntu na kolejne okresy do 3 lat:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska;
4) podjęcie uchwały.
13. Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania z Powiatem Starogardzkim:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych, Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej;
4) podjęcie uchwały.
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej;
4) podjęcie uchwały.
15. Podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, zatrudnonych w przedszkolach i szkołach podstawowych, dla których Gmina Miejska Starogard Gdański jest organem prowadzącym oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie w 2020 roku:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisja Edukacji;
4) podjęcie uchwały.
16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) podjęcie uchwały.
17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska w Starogardzie Gdańskim:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) podjęcie uchwały.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki tej opłaty dla nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych, Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska;
4) podjęcie uchwały.
19. Informacja Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
20. Wolne wnioski i informacje – w tym przedstawienie treści zapytań i interpelacji radnych wraz z odpowiedziami.
21. Zakończenie obrad XXI sesji Rady Miasta.

Magdalena Nowak

Wydział Informacji Społecznej
tel.: 58 530 6061
magdalena.nowak@um.starogard.pl