XVI Sesja Rady Miasta

XVI Sesja w dniu 27 listopada 2019, godz. 12:00 w Urzędzie Miasta Starogard Gd. przy ul. Gdańskiej 6, sala nr 102

Porządek obrad

1. Otwarcie XVI sesji Rady Miasta.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Zmiany do porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Miasta.
5. Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta.
6. Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2019 r.
7. Informacja z realizacji zadań Starogardzkiej Rady Organizacji Pozarządowych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2019 rok (zmiana 11):
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych, Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej, Komisji Edukacji, Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska, Komisji Sportu, Rekreacji i Turystyki, Komisji Kultury i Promocji Miasta;
4) podjęcie uchwały.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 2019-2031 (zmiana 11):
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych, Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska, Komisji Edukacji, Komisji Sportu, Rekreacji i Turystyki;
4) podjęcie uchwały.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych, Komisji Sportu, Rekreacji i Turystyki;
4) podjęcie uchwały.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Bohaterów Getta, Kociewska w Starogardzie Gdańskim:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska;
4) podjęcie uchwały.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Piłsudskiego – Chopina – Parkowa w Starogardzie Gdańskim dla terenu oznaczonego w tym planie symbolem „03MW”:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska;
4) podjęcie uchwały.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania medalu „Za zasługi dla Starogardu Gdańskiego”:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Kultury i Promocji Miasta;
4) podjęcie uchwały.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Miejskiej Starogard Gdański ze Stowarzyszenia Polska Unia Mobilności Aktywnej z siedzibą w Gdańsku:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska, Komisji Sportu, Rekreacji i Turystyki;
4) podjęcie uchwały.
15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Ośrodek Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim w celu jego przekształcenia w jednostkę budżetową o nazwie Ośrodek Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych;
4) podjęcie uchwały.
16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Sportu, Rekreacji i Turystyki;
4) podjęcie uchwały.
17. Podjęcie uchwały w sprawie „Programu współpracy Gminy Miejskiej Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020”:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych, Komisji Samorządności, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa, Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej, Komisji Edukacji, Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska, Komisji Sportu, Rekreacji i Turystyki, Komisji Kultury i Promocji Miasta;
4) podjęcie uchwały.
18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia cen biletów komunikacji miejskiej:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska;
4) podjęcie uchwały.
19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania oraz wysokości stawek opłat na parkowanie pojazdów samochodowych na terenie miasta Starogard Gdański:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska;
4) podjęcie uchwały.
20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia parkingów płatnych niestrzeżonych oraz wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów na działce stanowiącej własność Gminy Miejskiej Stargard Gdański przy budynku Ratusza na terenie Rynku w Starogardzie Gdańskim:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska;
4) podjęcie uchwały.
21. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów na parkingach płatnych niestrzeżonych przed budynkiem Starogardzkiego Centrum Kultury i na terenie „Parku Nowe Oblicze” przy al. Jana Pawła II w Starogardzie Gdańskim:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska;
4) podjęcie uchwały.
22. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Starogard Gdański:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska;
4) podjęcie uchwały.
23. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze publiczne gminnej:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Kultury i Promocji Miasta, Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska;
4) podjęcie uchwały.
24. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2019-2021:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska;
4) podjęcie uchwały.
25. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska, Komisji Samorządności, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa;
4) podjęcie uchwały.
26. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska;
4) podjęcie uchwały.
27. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska;
4) podjęcie uchwały.
28. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemniki z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska;
4) podjęcie uchwały.
29. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska;
4) podjęcie uchwały.
30. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska;
4) podjęcie uchwały.
31. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska;
4) podjęcie uchwały.
32. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Prezydenta Miasta Starogard Gdański:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) podjęcie uchwały.
33. Informacja Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
34. Wolne wnioski i informacje – w tym przedstawienie treści zapytań i interpelacji radnych wraz z odpowiedziami.
35. Zakończenie obrad XVI sesji Rady Miasta.

Magdalena Nowak

Wydział Informacji Społecznej
tel.: 58 530 6061
magdalena.nowak@um.starogard.pl