XLVII Sesja Rady Miasta

XLVII Sesja Rady Miasta odbędzie się w dniu 1 czerwca 2022 r. o godz. 12:00 w sali nr 102 Urzędu Miasta, przy ul. Gdańskiej 6.

Porządek obrad:
1. Otwarcie XLVII sesji Rady Miasta.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Zmiany do porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XLVI sesji Rady Miasta.
5. Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta.
6. Raport o stanie Gminy Miejskiej Starogard Gdański 2021:
1) debata;
2) dyskusja;
3) przedstawienie stanowisk klubów radnych;
4) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Starogard Gdański wotum zaufania.
7. Przedstawienie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański za 2021 rok.
8. Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Starogard Gdański w sprawie wykonania budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański za 2021 rok.
9. Dyskusja – stanowiska klubów radnych.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański za 2021 rok;
2) udzielenia absolutorium dla Prezydenta Miasta Starogard Gdański z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2022 rok (zmiana 5):
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych, Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej, Komisji Edukacji, Komisja Kultury i Promocji Miasta, Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska, Komisji Samorządności, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa;
4) podjęcie uchwały.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 2022-2034 (zmiana 5):
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych, Komisja Rodziny. Zdrowia i Pomocy Społecznej, Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska;
4) podjęcie uchwały.
13. Podjęcie uchwały w sprawie woli przejęcia odcinków dotychczasowych dróg powiatowych ul. Skarszewskiej i ul. Lubichowskiej w Starogardzie Gdańskim:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska;
4) podjęcie uchwały.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy elewacjach budynków wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisja Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych, Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska;
4) podjęcie uchwały.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie administracyjnym Gminy Miejskiej Starogard Gdański:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisja Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych, Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska;
4) podjęcie uchwały.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu i dzierżawy gruntu na kolejne okresy do 3 lat:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisja Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych, Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska;
4) podjęcie uchwały.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu na kolejny okres do 3 lat:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisja Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych, Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska;
4) podjęcie uchwały.
18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej opracowania informatora zawierającego dane o planach ewakuacji, lokalizacji schronów oraz numerach alarmowych dla mieszkańców Starogardu Gdańskiego na wypadek zagrożenia konfliktem zbrojnym:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) podjęcie uchwały.
19. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi według właściwości:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) podjęcie uchwały.
20. Informacja Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
21. Wolne wnioski i informacje – w tym przedstawienie treści zapytań i interpelacji radnych wraz z odpowiedziami.
22. Zakończenie obrad XLVII sesji Rady Miasta.