XLVI Sesja Rady Miasta

XLVI Sesja Rady Miasta Starogard Gdański odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2022 r., o godz. 12:00 w sali nr 102 Urzędu Miasta, ul. Gdańska 6.

Porządek obrad

1. Otwarcie XLVI sesji Rady Miasta.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Zmiany do porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XLV sesji Rady Miasta.
5. Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta.
6. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Miejskiej Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – na rok 2021”.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2022 rok (zmiana 4):
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych, Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej, Komisji Edukacji, Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska, Komisji Samorządności, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa;
4) podjęcie uchwały.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 2022-2034 (zmiana 4):
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych, Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska.
4) podjęcie uchwały.
9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Starogard Gdański i nadania jej statutu:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Kultury i Promocji Miasta.
4) podjęcie uchwały.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Starogard Gdański dotyczącego realizacji części zadania publicznego Gminy Starogard Gdański w zakresie pomocy społecznej polegającego na skierowaniu mieszkańca Gminy Starogard Gdański do Środowiskowego Domu Samopomocy w Starogardzie Gdańskim
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej.
4) podjęcie uchwały.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy gruntu na kolejne okresy do 3 lat:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych, Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska.
4) podjęcie uchwały.
12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze publicznej gminnej – ulica Morelowa:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska, Komisji Kultury i Promocji Miasta.
4) podjęcie uchwały.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska.
4) podjęcie uchwały.
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu pomocy zapewnianej przez Gminę Miejską Starogard Gdański obywatelon Ukrainy, którzy znaleźli się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w związku z konfliktem zbrojnym:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej.
4) podjęcie uchwały.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania nagrody Rady Miasta Starogard Gdański dla najlepszego strażaka Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim oraz najlepszego strażaka Ochotniczej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Samorządności, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa.
4) podjęcie uchwały.
16. Informacja Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
17. Wolne wnioski i informacje – w tym przedstawienie treści zapytań i interpelacji radnych wraz z odpowiedziami.
18. Zakończenie obrad XLVI sesji Rady Miasta.