XLIV Sesja Rady Miasta

XLIV Sesja Rady Miasta Starogard Gdański odbędzie się 2 marca 2022 r., o godz. 12:00 w Urzędzie Miasta, ul. Gdańska 6, sala nr 102.

Porządek obrad

1. Otwarcie XLIV sesji Rady Miasta.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Zmiany do porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XLII i XLIII sesji Rady Miasta.
5. Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2022 rok (zmiana 2):
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych, Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska, Komisji Sportu, Rekreacji i Turystyki oraz Komisji Edukacji;
4) podjęcie uchwały.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 2022-2034 (zmiana 2):
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych, Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska, Komisji Sportu, Rekreacji i Turystyki oraz Komisji Edukacji;
4) podjęcie uchwały.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych;
4) podjęcie uchwały.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Miejska Starogard Gdański jest organem prowadzącym:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii Komisji Edukacji;
4) podjęcie uchwały.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych, dla których Gmina Miejska Starogard Gdański jest organem prowadzącym:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii Komisji Edukacji;
4) podjęcie uchwały.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uzyskania opinii Zarządu Powiatu Starogardzkiego w związku z zamiarem zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska;
4) podjęcie uchwały.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i w soboty przez rolników i ich domowników oraz przyjęcia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i domowników na Targowisku Miejskim w Starogardzie Gdańskim – Al. Niepodległości 2:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska oraz Komisji Samorządności, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa;
4) podjęcie uchwały.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Starogard Gdański:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych oraz Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska;
4) podjęcie uchwały.
14. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Towarzystwu Budownictwa Społecznego Ziemi Kociewskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, realizacji zadania własnego Gminy Miejskiej Starogard Gdański w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska oraz Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych;
4) podjęcie uchwały.
15. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr LVIII/634/2018 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 10 października 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Starogard Gdański:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska;
4) podjęcie uchwały.
16. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr LII/549/2018 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Starogard Gdański:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska;
4) podjęcie uchwały.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu na kolejny okres do 3 lat:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych oraz Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska;
4) podjęcie uchwały.
18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego strażakowi ratownikowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniu lub ćwiczeniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych oraz Komisji Samorządności, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa;
4) podjęcie uchwały.
19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na rok 2022:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii Komisji Samorządności, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa;
4) podjęcie uchwały.
20. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania komisji doraźnej oraz określenia zakresu jej zadań:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) podjęcie uchwały.
21. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany uchwały nr XXXIX/473/2021 Rady Miasta Starogard Gdański w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) podjęcie uchwały.
22. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zapewnienia bezpieczeństwa przejazdu środkami komunikacji miejskiej:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) podjęcie uchwały.
23. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie zwołania posiedzeń rad miejskich i gminnych w Polsce w obliczu zaistnienia stanu kryzysowego:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) podjęcie uchwały.
24. Informacja Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
25. Wolne wnioski i informacje – w tym przedstawienie treści zapytań i interpelacji radnych wraz z odpowiedziami.
26. Zakończenie obrad XLIV sesji Rady Miasta.