XLII sesja Rady Miasta

Zapraszam na XLII sesję Rady Miasta, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w dniu 31 maja (środa) 2017 r. o godz. 12.00

z następującym proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie XLII sesji Rady Miasta.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Zmiany do porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Miasta.
5. Wręczenie nagród najlepszym policjantom – zwycięzcom konkursu na najlepszego dzielnicowego i policjanta prewencji Komendy Powiatowej Policji w Starogardzie Gdańskim za II półrocze 2016 roku.
6. Uczczenie Dnia Matki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa na cel publiczny,
– stanowisko Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska.
8. Wystąpienie przedstawiciela Lokalnej Organizacji Turystycznej w celu poznania działań
i zamierzeń tej organizacji.
9. Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta za okres od 5.04.2017 r. do 5.05.2017 r.
10. Interpelacje radnych (pisemne).
11. Informacja o odpowiedziach udzielonych na interpelacje radnych złożone na poprzedniej sesji.
12. Zapytania radnych.
13. Odpowiedzi na zapytania radnych.
14. Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2017 r.
15. Sprawozdanie z wykonania w 2016 roku „Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta Starogard Gdański 2013-2020”.
16. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Miejskiej Starogard Gdański
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”.
17. Rozpatrzenie wniosku pana Marcina Wicherta z dnia 14.02.2017 r. złożonego w trybie
art. 241 Kodeksu postępowania administracyjnego.
18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku złożonego w trybie art. 241 Kodeksu postępowania administracyjnego.
19. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2017 rok (zmiana 6),
– stanowisko Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych,
– stanowisko Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska,
– stanowisko Komisji Edukacji,
– stanowisko Komisji Samorządności, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa,
– stanowisko Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej,
– stanowisko Komisji Kultury i Promocji Miasta

2) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 2017-2031 (zmiana 5),
– stanowisko Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych,
– stanowisko Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska,
– stanowisko Komisji Edukacji,
– stanowisko Komisji Samorządności, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa,
– stanowisko Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej,
– stanowisko Komisji Kultury i Promocji Miasta

3) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, prowadzonych przez nauczycieli zatrudnionych w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Starogard Gdański, realizujących etat łączony w grupach mieszanych wiekowo,
– stanowisko Komisji Edukacji,

4) przyznania medalu „Za zasługi dla Starogardu Gdańskiego”,
– stanowisko Komisji Kultury i Promocji Miasta

5) zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy drodze publicznej gminnej,
– stanowisko Komisji Kultury i Promocji Miasta
– stanowisko Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska,

6) nadania drodze lokalnej gminnej nazwy „ulica Łabędzia”,
– stanowisko Komisji Kultury i Promocji Miasta
– stanowisko Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska,

20. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
21. Wolne wnioski i informacje.
22. Zakończenie obrad XLII sesji Rady Miasta.
Przewodniczący Rady Miasta
   Starogard Gdański

  Jarosław Czyżewski

WIS

Wydział Informacji Społecznej
tel.: 58 530 6061
wis@um.starogard.pl