XL sesja Rady Miasta

XL Sesja Rady Miasta Starogard Gdański odbędzie się 24 listopada 2021 r. , o godz. 12:00 w Urzędzie Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6, sala nr 102.

Porządek obrad:
1. Otwarcie XL sesji Rady Miasta.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Zmiany do porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Miasta.
5. Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta.
6. Informacja Marszałka Województwa Pomorskiego na temat przystąpienia do projektu FALA.
7. Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2021 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2021 rok (zmiana 8):
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych, Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej, Komisji Edukacji, Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska, Komisji Samorządności, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa; Komisji Kultury i Promocji Miasta, Komisji Sportu, Rekreaji i Turystyki
4) podjęcie uchwały.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 2021-2032 (zmiana 8):
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych, Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska
4) podjęcie uchwały.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2024:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska
4) podjęcie uchwały.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uzyskania opinii Zarządu Powiatu Starogardzkiego w związku z zamiarem zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska
4) podjęcie uchwały.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska
4) podjęcie uchwały.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska
4) podjęcie uchwały.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu i dzierżawy gruntu na kolejne okresy do 3 lat:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska
4) podjęcie uchwały.
15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze publicznej gminnej – ulica Mieszka I:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska oraz Komisji Kultury i Promocji Miasta
4) podjęcie uchwały.
16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze publicznej gminnej – ulica Bolesława Chrobrego:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska oraz Komisji Kultury i Promocji Miasta
4) podjęcie uchwały.
17. Podjęcie uchwały w sprawie „Programu współpracy Gminy Miejskiej Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2022”:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych, Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej, Komisji Edukacji, Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska, Komisji Samorządności, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa; Komisji Kultury i Promocji Miasta, Komisji Sportu, Rekreacji i Turystyki
4) podjęcie uchwały.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działania Prezydenta Miasta Starogard Gdański:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) podjęcie uchwały.
19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia liczby i nazw stałych komisji Rady Miasta Starogard Gdański oraz ilości członków wchodzących w ich skład:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) podjęcie uchwały.
20. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Starogard Gdański:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) podjęcie uchwały.
21. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej poprawy bezpieczeństwa pieszych oraz oznakowania przejść dla pieszych w rejonach szkół i przedszkoli:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) podjęcie uchwały.
22. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia diet radnych Rady Miasta Starogard Gdański:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) podjęcie uchwały.
23. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Starogard Gdański:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) podjęcie uchwały.
24. Informacja Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
25. Wolne wnioski i informacje – w tym przedstawienie treści zapytań i interpelacji radnych wraz z odpowiedziami.
26. Zakończenie obrad XL sesji Rady Miasta.

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl