XIII Sesja Rady Miasta

Rada Miasta Starogard Gdański/Radni – Sesja XIII Sesja w dniu 21 sierpnia 2019, godz. 12:00, w Urzędzie Miasta Starogard Gdański przy ul. Gdańskiej 6, sala nr 102.

1. Otwarcie XIII sesji Rady Miasta.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Zmiany do porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Miasta.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania nagrody Rady Miasta Starogard Gdański dla najlepszego maturzysty.6. Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta.
7. Stan oświaty w Gminie Miejskiej Starogard Gdański.
8. Wręczenie nagród najlepszym maturzystom. (godz.13.00)
9. Sprawozdanie z realizacji „Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Starogard Gdański na lata 2017 – 2020” za okres 2017-2018.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2019 rok (zmiana 8)1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych, Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej, Komisji Edukacji, Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska, Komisji Samorządności, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa;
4) podjęcie uchwały

11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 2019-2031 (zmiana 8):
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych, Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska;
4) podjęcie uchwały.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego Ziemi Kociewskiej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, objęcie przez Gminę Miejską Starogard Gdański udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym oraz pokrycie objętych udziałów wkładem niepieniężnym:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych;
4) Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych;
podjęcie uchwały.

13. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Ośrodek Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim w celu jego przekształcenia w jednostkę budżetową o nazwie Ośrodek Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych, Komisja Sportu, Rekreacji i Turystyki;
4) podjęcie uchwały.

14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Starogard Gdański na lata 2017-2025:
1) prezentacja projektu uchwały;
2)dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisja Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska;
4) podjęcie uchwały.

15. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia współpracy partnerskiej z miastem Luohe położonego w Chińskiej Republice Ludowej oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerstwa:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja; przedstawienie opinii komisji stałych:
3) Komisja Kultury i Promocji Miasta; Komisja Edukacji;
5) podjęcie uchwały.

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyodrębnienia Środowiskowego Domu Samopomocy w Starogardzie Gdańskim ze struktur Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim i utworzenia odrębnej jednostki organizacyjnej Gminy Miejskiej Starogard Gdański pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy w Starogardzie Gdańskim:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja; przedstawienie opinii komisji stałych: Komisja Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej;
3) podjęcie uchwały.

17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach podstawowych dla których Gmina Miejska Starogard Gdański jest organem prowadzącym:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3)przedstawienie opinii komisji stałych: Komisja Edukacji;
4) podjęcie uchwały.

18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miejskiej Starogard Gdański:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisja Samorządności, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa;
4) podjęcie uchwały.

19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu na kolejny okres do 3 lat:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja; przedstawienie opinii komisji stałych: Komisja Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska; Komisja Sportu, Rekreacji i Turystyki;
3) podjęcie uchwały.

20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy gruntu na kolejne okresy do 3 lat:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3)przedstawienie opinii komisji stałych: Komisja Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska;
4) podjęcie uchwały.

21. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze publicznej gminnej:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisja Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska, Komisja Kultury i Promocji Miasta;
4) podjęcie uchwały.

22. Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) podjęcie uchwały.

23. Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) podjęcie uchwały.

24. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisja Skarg, Wniosków i Petycji;
4) podjęcie uchwały.

25. Informacja Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

26. Wolne wnioski i informacje – w tym przedstawienie treści zapytań i interpelacji radnych wraz z odpowiedziami.

27. Zakończenie obrad XIII sesji Rady Miasta.

Joanna Jaśkowiak

Wydział Informacji Społecznej
tel.: 58 530 6028
joanna.jaskowiak@um.starogard.pl