Walne Zgromadzenie Członków SKS

OGŁOSZENIE
O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW
STAROGARDZKIEGO KLUBU SPORTOWEGO Z SIEDZIBĄ W STAROGARDZIE GD.

Zarząd Starogardzkiego Klubu Sportowego z siedzibą w Starogardzie Gd., przy ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1, wpisany pod nr 22 do Rejestru Stowarzyszeń Kultury Fizycznej Nieprowadzących Działalności Gospodarczej pod nazwą Starogardzki Klub Sportowy,na podstawie § 20 ust 2 Statutu Klubu zwołuje niniejszym na dzień 15.12.202 r Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Starogardzkiego Klubu Sportowego, które odbędzie się w siedzibie klubu w Starogardzie Gdańskim przy ul. Księdza Kellera 17A

I termin 15.12.2022 r godz 17.00
II termin 15.12.2022 r godz 17.30

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad, wybór przewodniczącego, zastępcy i sekretarza WZC.
2. Stwierdzenie uprawnienia WZC do podejmowania uchwał.
3. Uchwalenie i przyjęcie regulaminu WZC.
4. Wybór komisji mandatowo – skrutacyjnej.
5. Wybór komisji uchwał i wniosków.
6. Przyjęcie protokołu wraz ze sprawozdaniem z wykonania uchwał z ostatniego WZC.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Klubu z działalności za okres 2019 – 2022 wraz z projektem kierunków rozwoju Klubu w latach następnych.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej wraz z oceną działalności Klubu i z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu.
9. Zgłoszenie kandydatur do Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego.
10. Wybór Komisji Wyborczej.
11. Wybory do Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego.
12. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Sądu Koleżeńskiego.
13. Przedstawienie projektu uchwał w sprawie zmian w Statucie.
14. Dyskusje – wolne wnioski.
15. Ogłoszenie wyniku wyborów.
16. Podjęcie Uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad:
a/ przyjęcie protokołu ze sprawozdania z wykonania uchwał z WZC z dnia 28.06.2019 r,
b/zatwierdzenie sprawozdania Zarządu, c/zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej,
d/udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
e/zatwierdzenie sprawozdania finansowego za lata 2018 -2021
17. Zamknięcie obrad WZC.

UWAGA:
-/ projekty regulaminu obrad i uchwał są wyłożone do wglądu członków Klubu w siedzibie
SKS-u
-/ obecność członków jest obowiązkowa,
-/ prosimy o wcześniejsze przybycie w celu załatwienia spraw organizacyjnych.

Prezes Zarządu
Wojciech Myszk