Uchwała w sprawie zasad udostępniania obiektów sportowych – konsultacje społeczne

Od 25 października do 8 listopada 2022 r. można zgłaszać uwagi do uchwały w sprawie zasad udostępniania obiektów sportowych szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Starogard Gdański. Do udziału w konsultacjach społecznych zapraszamy zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w szczególności kluby sportowe.

Projekt uchwały dotyczy kwestii udostępniania obiektów sportowych szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Starogard Gdański. Wszelkie uwagi i sugestie w odniesieniu do zapisów zawartych w dokumencie należy wpisać do załączonego formularza i przesłać w terminie od 25 października do 8 listopada 2022r.:
• elektronicznie na adres: rwzop@um.starogard.pl,
• listownie na adres: Urząd Miasta, ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański, z dopiskiem „uchwała obiekty sportowe”,
• osobiście, dostarczając wypełniony formularz do Urzędu Miasta, ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański, z dopiskiem „uchwała obiekty sportowe”.

Projekty uchwały dostępny jest również na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Starogard Gdański oraz na stronie BIP https://bip.starogard.pl/.

O terminie decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Starogard Gdański. Opinie i uwagi organizacji złożone po terminie zakończenia konsultacji nie będą brane pod uwagę.

Konsultacje mają pomóc w zebraniu uwag i opinii organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w szczególności klubów sportowych, działających lub mających siedzibę na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański. Projekt uchwały jest wersją roboczą, w toku konsultacji może ulegać zmianom.

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl