Stypendium w dziedzinie kultury

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXI/337/2001 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 20 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury oraz wysokości tych stypendiów informujemy, że można składać wnioski o stypendium w dziedzinie kultury. Wniosek powinien zawierać:
1) dane osobowe (imie lub imiona, nazwisko, adres) kandydata
2) informacje o dorobku twórczym, artystycznym, naukowym, popularyzatorskim,
konserwatorskim lub innym wraz z zdokumentacją
3) Program stypendium obejmujący: (cel, na który ma być przeznaczone stypendium, plan pracy w okresie pobierania stypendium, termin zakończenia pracy)

Wniosek należy składać do końca października roku poprzedzającego rok realizacji przedsięwzięcia osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6, pokój 01 lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu do Urzędu)
Wnioski zostaną rozpatrzone w ciągu dwóch tygodni od daty uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański.
Komórką odpowiedzialną za obsługę wniosków stypendialnych jest Wydział Informacji Społecznej (pok 125) informacji telefonicznej udziela P. Anna Gracz tel. 58 530 60 93