STAR-WiK poszukuje kandydatów do pracy

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji STAR-WiK Spółka z o.o. poszukuje kandydatów zainteresowanych pracą na stanowisku: inspektor/specjalista ds. technicznych. 

Miejsce pracy: PWiK STAR-WiK Sp. z o.o., ul. Lubichowska 128, 83-200 Starogard Gdański

Opis stanowiska:

– wydawanie warunków technicznych na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz na podłączenie budynków do miejskiej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej

– uzgadnianie projektów technicznych sieci i przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych

– udzielanie odpowiedzi na korespondencję urzędów i mieszkańców dot. spraw technicznych związanych z dostawą wody, odbiorem ścieków i innych

– dokonywanie odbiorów technicznych przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych

– prowadzenie archiwum dokumentacji technicznej

Oczekiwania wobec kandydatów:

– wykształcenie wyższe lub średnie w zakresie inżynierii sanitarnej, geodezji lub budownictwa

– mile widziane uprawnienia budowlane do projektowania i/lub kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

– mile widziane doświadczenie w pracy przy budowie infrastruktury sanitarnej

– znajomość MS Office oraz programów typu CAD i GIS

– prawo jazdy kat. B

Oferujemy:

– możliwość rozwoju zawodowego

– możliwość podjęcia pracy w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy np. ½ etatu

– stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę

– pracownicze świadczenia socjalne

– przyjazną atmosferę pracy

Kandydaci zainteresowani rekrutacją na stanowisko Inspektor/Specjalista ds. technicznych proszeni są o składanie CV osobiście, listownie lub przesłanie na adres e-mailowy: sekretariat@star-wik.pl w terminie do 30.09.2019 r.

Oferty powinny zawierać własnoręcznie podpisaną klauzulę:

„Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji STAR-WiK Spółka z o.o.; Lubichowska 128, 83-200 Starogard Gdański moich danych osobowych w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko Inspektor/Specjalista ds. technicznych, jak i kolejnych rekrutacji przez czas niezbędny do realizacji wyżej wymienionego celu lub do cofnięcia wyrażonej zgody. Oświadczam, że podaję dane i wyrażam zgodę dobrowolnie i w sposób świadomy, zaś Administrator danych przed wyrażeniem niniejszej zgody udostępnił mi informacje, o których mowa w art. 14 ust. 1 i 2 RODO, w tym informację o możliwości cofnięcia wyrażonej zgody”.

lub:

„Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji STAR-WiK Spółka z o.o.; Lubichowska 128, 83-200 Starogard Gdański moich danych osobowych w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko Inspektor/Specjalista ds. technicznych, przez czas niezbędny do realizacji wyżej wymienionego celu lub do cofnięcia wyrażonej zgody. Oświadczam, że podaję dane i wyrażam zgodę dobrowolnie i w sposób świadomy, zaś Administrator danych przed wyrażeniem niniejszej zgody udostępnił mi informacje, o których mowa w art. 14 ust. 1 i 2 RODO, w tym informację o możliwości cofnięcia wyrażonej zgody”.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji STAR-WiK Spółka z o.o.; Lubichowska 128, 83-200 Starogard Gdański (dalej STAR-WiK).

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji STAR-WiK Spółka z o.o.; Lubichowska 128, 83-200 Starogard Gdański (dalej STAR-WiK), znajdują się pod adresem mailowym: iodo@star-wik.pl

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest: przeprowadzenie rekrutacji na wolne stanowiska pracy, niebędące wyższymi stanowiskami w służbie cywilnej oraz archiwizacji.

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917) oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (popularnie zwane RODO).

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych innych niż wskazane w powołanych przepisach prawa pracy, będzie stanowiła zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

Osoba, której dane dotyczą ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia rekrutacji, a jeżeli osoba, której dane dotyczą, wyrazi taką zgodę – także na potrzeby i przez czas późniejszy do prowadzenia kolejnych rekrutacji lub do momentu cofnięcia wyrażonej zgody.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, a także na warunkach określonych w przepisach Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, prawo sprostowania danych, ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych wskazanych w przepisach prawa pracy jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne aby uczestniczyć w procesie rekrutacji na wolne stanowisko pracy. Podanie innych danych jest dobrowolne.

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl