Regulamin zabawy „Ostatni weekend”

1. Organizatorem konkursu jest Gmina Miejska Starogard Gdański.
2. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Konkurs zostanie zorganizowany za pośrednictwem aplikacji Aktywne Miasta oraz w Internecie na grupie Starogard Gdański – Rowerowa Stolica Polski i Fb profilu miasta Starogard Gdański.
4. Celem konkursu jest zachęcenie rowerzystów do zbierania kilometrów dla miasta Starogard Gdański w oficjalnym Pucharze Rowerowej Stolicy Polski 2024.
5. Aby wziąć udział w konkursie należy pobrać i zarejestrować się w bezpłatnej aplikacji Aktywne Miasta oraz przejechać na rowerze w dniach 29-30 czerwca 2024 roku łącznie minimum 20 kilometrów dla miasta Starogard Gdański rejestrując go w aplikacji Aktywne Miasta.
6. Osoba, która w wyznaczonym przez Organizatora terminie, tj. 29-30.06.24 roku wykona to zadanie, zostanie zakwalifikowana do wzięcia udziału w walce o nagrodę.
7. Na podstawie numeru ID użytkowników, którzy spełnią powyższe zadanie w dniach 1-5 lipca wyłonimy dwóch laureatów: kobietę i mężczyznę.
7. Nagrodą w konkursie jest ręcznik sportowy, który otrzyma wyłoniony na podstawie numeru ID uczestnik, który będzie musiał odpowiedzieć na pytanie związane z Pucharem Rowerowej Stolicy Polski.
8. Odbiór nagrody musi nastąpić do dnia 19 lipca 2024 roku.
9. Otrzymanie nagrody jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację informacji o zwycięzcy, z podaniem jego imienia i nazwiska, na FB profilu miasta Starogard Gdański oraz grupie Starogard Gdański Rowerowa Stolica Polski.
10. Udział w konkursie jest automatycznie wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych
Uczestnika zgodnie z Art. 6 ust.1 lit. a RODO oraz art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych.
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Informuję Państwa, że w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dziennik Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO) Gmina Miejska Starogard Gdański zapewnia określone w tych przepisach standardy ochrony i właściwego postępowania z danymi osobowymi. Proszę przyjąć do wiadomości, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych przekazanych w celu załatwienia określonej sprawy w Urzędzie Miasta Starogard Gdański jest Gmina Miejska Starogard Gdański z siedzibą w Starogardzie Gdańskim przy ul. Gdańskiej 6, numer telefonu: 585 306 006, fax 585 306 000, adres e-mail: ratusz@um.starogard.pl
2. Cele przetwarzania danych osobowych związane są z:
a. załatwieniem dotyczącej Państwa sprawy, zgodnie z przepisami prawa oraz wewnętrznymi procedurami administracyjnymi Urzędu Miasta Starogard Gdański (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
b. zawarciem i wykonaniem Umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
c. dochodzeniem należności w uzasadnionych przypadkach (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
3. Dotyczące Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez Administratora Danych, w tym profilowaniu.
4. Każdemu z Państwa przysługują prawa:
a. dostępu do dotyczących go danych oraz otrzymania ich kopii,
b. sprostowania (poprawiania) danych,
c. usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),
d. do ograniczenia przetwarzania danych,
e. do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO),
f. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
g. wniesienia skargi do organu nadzorczego, o którym mowa w art. 4 pkt 21 RODO.
5. Administrator Danych Osobowych, zgodnie z przepisami prawa administracyjnego, jak też innymi właściwymi przepisami prawa przechowywał będzie dotyczące Państwa dane osobowe przez okres wskazany w tych przepisach.
6. Dotyczące Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podwykonawcom związanym z Administratorem Danych umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. kancelarie radców prawnych, kancelarie notarialne, firmy informatyczne, rzeczoznawcy majątkowi, geodeci. Aktualnym wykazem podmiotów tej kategorii dysponuje od dnia 25 maja 2018 r. wyznaczony w Urzędzie Miasta Starogard Gdański Inspektor Ochrony Danych.
7. Podanie danych osobowych w celu załatwienia sprawy w Urzędzie Miasta Starogard Gdański ma charakter obowiązkowy w zakresie określonym w przepisach szczególnych.
8. Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym skontaktować można się:
a. telefonicznie: 585 306 059
b. drogą elektroniczną: iod@um.starogard.pl
c. osobiście w siedzibie Urzędu w Starogardzie Gdańskim przy ul. Gdańskiej 6.