Regulamin nagrody specjalnej w konkursie „Puchar Rowerowej Stolicy Polski” w Starogardzie Gdańskim

Regulamin przyznawania nagrody specjalnej w konkursie „Puchar Rowerowej Stolicy Polski” w Starogardzie Gdańskim

§ 1. Postanowienia ogólne
1.Mając na uwadze fakt, iż Miasto Starogard Gdański (jako Organizator lokalny) przystąpiło do organizowanego przez Miasto Bydgoszcz (Organizator główny) konkursu pn. „Puchar Rowerowej Stolicy Polski” (dalej: Konkurs”), polegającego na rywalizacji miast w zakresie ilości przejechanych kilometrów na rowerze wśród zarejestrowanych uczestników w aplikacji Aktywne Miasta.
W ww. Konkursie przewidziana została nagroda specjalna dla jednego uczestnika, którzy osiągnął najlepszy wynik w klasyfikacji lokalnej, za której przyznanie odpowiada Organizator lokalny, ustanawia się niniejszy Regulamin przyznawania tej nagrody przez Miasto Starogard Gdański.

§ 2. Uczestnicy konkursu
1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami aplikacji „Aktywne Miasta, które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).
2. Uczestnik oświadcza, że:
• jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
• zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
• wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
• zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu,
• wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie.

§ 3. Nagroda
1. W Konkursie przewidziano JEDNĄ NAGRODĘ – dla osoby wyłonionej w sposób wskazany w §1.
2. Nagrodą w Konkursie jest hybrydowy rower elektryczny marki Sharp o wartości rynkowej 11999,00 zł brutto.
3. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
4. Zgodnie z art. 41 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Laureat konkursu jest obowiązany wpłacić płatnikowi kwotę 10% podatku od wartości Nagrody przed odebraniem Nagrody.
5. Płatnikiem podatku dochodowego jako współorganizator lokalny wydarzenia „Puchar Rowerowej Stolicy Polski” jest Stowarzyszenie Rekord przy ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1 w Starogardzie Gdańskim i to na konto Stowarzyszenia Laureat jest zobowiązany uiścić kwotę podatku w wys. 10% wartości nagrody tj. kwotę 1199,00 zł brutto do dnia 15.07.2024 roku.
5. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda. W przypadku zrzeczenia się nagrody przez Zwycięzcę, nagroda zostanie przyznana osobie, która zajęła kolejne miejsce, z największą liczbą przejechanych kilometrów ustaloną zgodnie z § 1.
6. Odbiór nagród odbędzie się w terminie i miejscu wskazanym przez organizatora lokalnego najpóźniej do dnia 31.08.2024 roku. Miejsce dystrybucji nagród zostanie podane do wiadomości osób nagrodzonych w osobnym komunikacie.
7. Osoba nagrodzona odbierając nagrodę zobowiązane są do: przedstawienia numeru ID nadanego uczestnikowi w aplikacji Aktywne Miasta, dokumentu potwierdzającego tożsamość (dowód osobisty, paszport). Odbiór nagrody odbywa się za własnoręcznym pokwitowaniem i przedstawieniem dowodu wpłaty kwoty 1199,00 zł brutto na konto Stowarzyszenia tytułem 10% podatku od wartości Nagrody.
§ 4. Wyniki Konkursu
1. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, iż wyniki w Konkursie ustalane są zgodnie z danymi pochodzącymi z Aplikacji „Aktywne Miasta” i Miasto Starogard Gdański nie odpowiada za prawidłowość gromadzenia danych przez tę aplikację.
2. Miasto Starogard Gdański ustala w sposób ostateczny osobę nagrodzoną na podstawie danych przekazanych przez Organizatora głównego – Miasto Bydgoszcz, do dnia 10 lipca 2024 r.
§ 5. Zmiana regulaminu
Organizator lokalny ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków nagradzania w Konkursie. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania na stronie: https://www.starogard.pl/
§ 6. Postanowienia końcowe
1. Treść niniejszego regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora lokalnego (Urząd Miasta, ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański, pokój 121), a ponadto została opublikowana na stronie internetowej: https://www.starogard.pl/
2. Organizator lokalny nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy związane z użytkowaniem lub nieprawidłowym działaniem aplikacji dostarczonej przez Organizatora Rywalizacji o „Puchar Rowerowej Stolicy Polski”, tj. Aplikacji „Aktywne Miasta”.
3. Prawo do podjęcia decyzji w sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, prawo do interpretacji oraz zmiany zapisów Regulaminu posiada Organizator lokalny.
4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.
5. Regulamin Konkursu dostępny jest na oficjalnej stronie Organizatora: https://starogard.pl/