Prowadzenie schroniska dla zwierząt – nabór uzupełniający kandydatów na członków komisji konkursowej

Nabór uzupełniający kandydatów na członków komisji konkursowej opiniujących oferty złożone w otwartym konkursie ofert na rok 2022 na realizację zadania publicznego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego – prowadzenie schroniska dla zwierząt.

Na podstawie art. 15 ust 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XL/491/2021 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie „Programu współpracy Gminy Miejskiej Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022” Prezydent Miasta Starogard Gdański zaprasza organizacje pozarządowe do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na rok 2022 w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego – prowadzenie schroniska dla zwierząt.

1. Nabór na członków komisji konkursowej odbywa w terminie od 7 marca 2022 roku do 18 marca 2022 roku.

2. Zgłoszenia należy dokonać na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszej informacji.

3. Wypełnione formularze opatrzone datą, pieczęcią oraz podpisem uprawnionych statutowo osób do reprezentowania organizacji należy:

1) przesłać w formie skanu na adres e-mailowy: sylwia.ossowska@um.starogard.pl

2) dostarczyć oryginały do siedziby Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański poniedziałek, wtorek, czwartek 7.30 – 15.30, środa 7.30 – 17.00, piątek 7.30 – 14.00,

3) wysłać pocztą na adres: Urząd Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański – decyduje data wpływu do Urzędu

4. Uwagi dotyczące naboru i prac komisji:

1) celem naboru jest wyłonienie kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na rok 2022 w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego – prowadzenie schroniska dla zwierząt, osób wskazanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy, które są zainteresowane udziałem w pracy tej komisji.

2) Wybór członków komisji konkursowej zostanie dokonany w drodze losowania spośród wszystkich zgłoszeń, na otwartym spotkaniu organizacji pozarządowych w dniu 22 marca 2022 r. o godz. 15.00 w Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Mickiewicza 1.

3) Zgłoszenia do składu komisji dokonane przez Starogardzką Radę Organizacji Pozarządowych mają charakter wskazania i nie podlegają losowaniu.

4) W przypadku zgłoszenia większej liczby przedstawicieli organizacji pozarządowych tworzona jest lista rezerwowa uwalniana w momencie wykluczenia członka komisji na podstawie art. 15 ust. 2d lub art. 15 ust 2f ustawy.

5) Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i jej członkom nie będzie przysługiwać zwrot kosztów podróży.

6) W pracach komisji konkursowej może brać udział wyłącznie jeden przedstawiciel danej organizacji.

7) Szczegółowy regulamin prac komisji stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia nr 398/12/2021 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 21 grudnia 2021 r, stanowiący jednocześnie załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Wszelkich informacji udziela Pełnomocnik Prezydenta ds Organizacji Pozarządowych, Dzieci i Młodzieży, tel.: 58 530 6134, 881 200 480, sylwia.ossowska@um.starogard.pl

Formularz_zgloszeniowy_2022

Formularz_zgloszeniowy_2022 StROP

zarządzenie w sprawie regulaminu komisji konkursowych

załącznik nr 1 do Zarządzenia

załącznik nr 2 do Zarządzenia

załącznik nr 3 do Zarządzenia

załącznik nr 4 do Zarządzenia