Otwarty konkurs ofert w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 r. – prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych w Starogardzie Gdańskim na rok 2023

Na podstawie Uchwały Nr LI/617/2022 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 26 października 2022 r. w sprawie „Programu współpracy Gminy Miejskiej Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023” Prezydent Miasta Starogard Gdański ogłasza otwarty konkurs ofert w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 r. – prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych w Starogardzie Gdańskim na rok 2023.

Szczegółowy podział zadań i środków w ramach niniejszego konkursu przedstawia się następująco: prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych w Starogardzie Gdańskim– 42 000,- zł.

Termin realizacji zadania: od 23 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Ogłoszenie o konkursie umieszczone jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta, www.starogard.pl, bip.starogard.pl i Witkac.pl. Informacji w sprawie konkursu udziela pracownicy urzędu: Ewa Radkowska Duda, Sylwia Ossowska – tel. 58 530 6134, rwzop@um.starogard.pl.

Ofertę należy sporządzić za pośrednictwem serwisu http://Witkac.pl do dnia 13 stycznia 2023 r. godz. 14.00.

Potwierdzenie złożenia oferty lub wydrukowaną ofertę zawierającą sumę kontrolną zgodną z sumą wskazaną w serwisie http://Witkac.pl, w wersji papierowej należy złożyć do dnia 17 stycznia 2023 r., do godz. 15.30 do siedziby Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6, po uprzednim podpisaniu przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta lub ustanowionego pełnomocnika, zgodnie z zapisami wynikającymi z dokumentu określającego osobowość prawną.

Szczegółowe informacje znajdują się w zarządzeniu o ogłoszeniu konkursu oraz w załączniku do zarządzenia stanowiących załączniki do niniejszego ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI:

zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu

załacznik do zarządzenia ogłoszenie konkursu