Pozytywne Inicjatywy – Edukacja. Poszukiwany lokal na żłobek w Starogardzie Gdańskim

Pozytywne Inicjatywy – Edukacja Sp. z.o.o. w Pucku ubiega się o dofinansowanie projektu pn. „Pomorska sieć Pozytywnej opieki nad dziećmi do lat 3 – utworzenie 25 żłobków i 50 dziennych opiekunów” realizowanego w partnerstwie z miastem Gdynia i Gdańsk oraz ze Stowarzyszeniem Szansa.

W ramach projektu Pozytywne Inicjatywy – Edukacja Sp. z o.o. planuje utworzenie żłobka na terenie Starogardu Gdańskiego. W związku z powyższym poszukuje lokalu na żłobek. Lokal, w którym otwarta zostanie placówka musi spełniać wytyczne Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy.

Rozporządzenie zakłada, że:

  1. żłobek znajduje się na parterze budynku wykonanego z elementów nierozprzestrzeniających ognia,

  2. wysokość pomieszczeń przeznaczonych na pobyt dzieci wynosi co najmniej 2,5 m,

  3. przy liczbie 15 dzieci przebywających w żłobku wymagana powierzchnia lokalu wyniesie ok. 120 m2 ,

  4. jest zapewniona możliwość otwierania w pomieszczeniu niewyposażonym w wentylację mechaniczną lub klimatyzację, co najmniej 50% powierzchni okien.

Szczegółowe informacje dostępne pod nr tel. 604 402 360 i adresem e-mail: j.szewczak@pozytywneinicjatywy.pl

Anna Więckiewicz

Wydział Informacji Społecznej anna.wieckiewicz@um.starogard.pl