Pomoc uczniom niepełnosprawnym w roku szkolnym 2020/2021

Informujemy, iż wniosek o przyznanie pomocy finansowej uczniom niepełnosprawnym na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych składa się w formie pisemnej prośby do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2020/2021 najpóźniej do 25 września 2020 r.

Dofinansowanie do zakupu podręczników mogą otrzymać: a) uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera), z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu lekkim, oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

3. Maksymalna wartość pomocy wynosi:

4. Zwrot kosztów zakupu podręczników nastąpi po przedłożeniu dowodu zakupu. W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego), rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników lub materiałów edukacyjnych, w którym będzie informacja, że rozliczenie wydatków na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych następuje tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w 2020 r.