Pomoc materialna dla uczniów w roku szkolnym 2015/2016

Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Starogard Gdański informuje, że W TERMINIE DO 15 WRZEŚNIA 2015 r. [w przypadku uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych] oraz DO 15 PAŹDZIERNIKA 2015 r. [w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych], przyjmowane są wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym (tj. stypendium szkolne i zasiłek szkolny) w roku szkolnym 2015/2016.

WNIOSKI O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ o charakterze socjalnym można pobierać w sekretariatach szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, w Urzędzie Miasta – Biuro Obsługi Klienta (pokój 01), w Wydziale Spraw Społecznych (pokój 211 – II piętro) oraz na stronie internetowej http://bip.starogard.pl/.

WYPEŁNIONY WNIOSEK WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI NALEŻY ZŁOŻYĆ W BIURZE OBSŁUGI KLIENTA (pokój 01).

Pomoc materialna o charakterze socjalnym dotyczy wyłącznie uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Starogard Gdański.

Prawo do pomocy materialnej przysługuje:

  • uczniom publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
  • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom niepełnosprawnym realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
  • Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie (456 zł netto), w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, rodzina jest niepełna.
  • Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

Przyznanie uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym uzależnione jest od otrzymania przez Miasto dotacji celowej z budżetu Państwa zgodnie z art. 90r ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) i uchwały Nr XLIV/413/2013 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 25 września 2013 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2013 r. poz. 3564).

DODATKOWYCH INFORMACJI I WYJAŚNIEŃ UDZIELA
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH (pokój 211 – II piętro)