Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej w 2021 i 2022 r. – otwarty konkurs ofert

Otwarty konkurs ofert w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w 2021 i 2022 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.1), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), art. 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.2) oraz § 10 uchwały Nr XXVIII/333/2020 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 28 października 2020 r. w sprawie „Programu współpracy Gminy Miejskiej Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021” Gmina Miejska Starogard Gdański w celu realizacji zadań pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w ramach „Programu współpracy Gminy Miejskiej Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”, ogłasza otwarty konkurs ofert w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w 2021 i 2022 r., na który przeznacza budżet w wysokości 50.000,00 zł na każdy rok. Zastrzega się, że w roku 2022 wysokość dotacji jest wysokością prognozowaną. Ostateczne kwoty dotacji ustalone będą w uchwale budżetowej Rady Miasta Starogard Gdański na rok 2022.

Treść ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na stronie BIP: https://bip.starogard.pl/a,23278,otwarty-konkurs-ofert-w-zakresie-podtrzymywania-i-upowszechniania-tradycji-narodowej-pielegnowania-p.html

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl