Petycja – nowy instrument komunikacji

Mieszkańcy od początku września mogą przedstawiać lub wnosić do Urzędu Miasta Starogard Gdański petycje w formie pisemnej lub elektronicznej.

Przedmiotem petycji może być np. żądanie zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję. Mogą to być sprawy dotyczące życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, które mieszczą się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Adresatem petycji mogą być nie tylko organy władzy publicznej, ale również organizacje lub instytucje (np. stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, fundacje, spółki lub inne podmioty), które wykonują zadania zlecone przez administrację publiczną.

Zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach ( Dz. U. z 2014 r. Nr 0, poz. 1195), która weszła w życie 6 września 2015 roku, petycja powinna zawierać:
• oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję,
• wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów
• oznaczenie adresata petycji
• wskazanie przedmiotu petycji (argumenty uzasadniające petycję powinny być sformułowane jasno i przekonująco)

Adresat powinien rozpatrzyć petycję bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 3 miesięcy od jej złożenia, zaś sposób załatwienia jej nie może być przedmiotem skargi.

Aby złożyć petycję drogą elektroniczną należy skorzystać z platformy ePUAP (http://epuap.gov.pl).
Każdy kto ma już swój login i hasło po wejściu na stronę ePUAP powinien wybrać adresata, jakim jest miasto Starogard Gdański, następnie wybrać „inne podziały spraw” i z wyświetlonego katalogu wyprać „Pismo ogólne do podmiotu publicznego” – „załatw sprawę”. Następnie się zalogować, wypełnić formularz petycji, dołączyć ewentualne załączniki i wysyłać do wskazanego urzędu.
Jeżeli osoba zgłaszająca nie posiada loginu i hasła, musi się najpierw zarejestrować na głównej stronie, następnie potwierdzić profil zaufania i dopiero przejść do punktu „załatwiaj sprawy przez Internet”, postępując według opisanej powyżej instrukcji.

Przy czym w myśl art 4 pkt 5 ustawy o petycjach, „petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz powinna zawierać także adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję”.

Informacje o złożonych petycjach (nie tylko za pomocą środków komunikacji elektronicznej) będą dostępne na stronie BIP Miasta Starogard Gdański pod adresem internetowym http://bip.starogard.pl. w zakładce „Rada Miasta” i „Prezydent”.

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl