Otwarty konkurs ofert w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Na podstawie Uchwały Nr XL/491/2021 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie „Programu współpracy Gminy Miejskiej Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022” Prezydent Miasta Starogard Gdański ogłasza otwarty konkurs ofert w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Treść ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na stronie BIP. Link do ogłoszenia: https://bip.starogard.pl/a,24129,ogloszenie-o-otwartym-konkursie-ofert-w-zakresie-wspierania-rodziny-i-systemu-pieczy-zastepczej.html

Załączniki:
Ogłoszenie

Zarządzenie