Otwarty konkurs ofert w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – prowadzenie punktu interwencji kryzysowej na 2020 r.

Na podstawie Uchwały Nr XVI/183/2019 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie „Programu współpracy Gminy Miejskiej Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020” Prezydent Miasta Starogard Gdański ogłasza otwarty konkurs ofert w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – prowadzenie punktu interwencji kryzysowej na 2020 r.

Treść ogłoszenia znajduje się pod adresem:

https://bip.starogard.pl/a,22631,otwarty-konkurs-ofert-w-zakresie-przeciwdzialania-uzaleznieniom-i-patologiom-spolecznym-prowadzenie-.html