Otwarty konkurs ofert w zakresie w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w 2023 r.

Na podstawie uchwały Nr LI/617/2022 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 26 października 2022 r. w sprawie „Programu współpracy Gminy Miejskiej Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2023”, Prezydent Miasta Starogard Gdański ogłasza otwarty konkurs ofert w zakresie w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w 2023 r.

Treść ogłoszenia znajduje się pod linkiem: https://bip.starogard.pl/m,230,otwarte-konkursy-ofert.html