Otwarty konkurs ofert w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2022 r.

Na podstawie Uchwały Nr XL/491/2021 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie „Programu współpracy Gminy Miejskiej Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022” Prezydent Miasta Starogard Gdański ogłasza otwarty konkurs ofert w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2022 r.

Treść ogłoszenia znajduje się na stronie: https://bip.starogard.pl/a,23838,otwarty-konkurs-ofert-w-zakresie-kultury-sztuki-ochrony-dobr-kultury-i-dziedzictwa-narodowego.html

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl