Otwarty konkurs ofert w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów – prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych w Starogardzie Gdańskim 

Na podstawie Uchwały Nr LXIV/736/2023 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie „Programu współpracy Gminy Miejskiej Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024” Prezydent Miasta Starogard Gdański ogłasza otwarty konkurs ofert w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 r. – prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych w Starogardzie Gdańskim na rok 2024. 

Szczegółowy podział zadań i środków w ramach niniejszego konkursu przedstawia się następująco:
prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych w Starogardzie Gdańskim– 42 000,- zł.

Termin realizacji zadania: od 22 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

Ogłoszenie o konkursie umieszczone jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta, http://www.starogard.plhttp://bip.starogard.pl i http://Witkac.pl Informacji w sprawie konkursu udziela pracownik urzędu: Sylwia Ossowska – tel. 58 530 6134, sylwia.ossowska@um.starogard.pl

Ofertę należy sporządzić za pośrednictwem serwisu Witkac.pl do dnia 12 stycznia 2023 r.

Potwierdzenie złożenia oferty lub wydrukowaną ofertę zawierającą sumę kontrolną zgodną z sumą wskazaną w serwisie Witkac.pl, w wersji papierowej należy złożyć do dnia 15 stycznia 2024 r., do godz. 15.30 do siedziby Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6, po uprzednim podpisaniu przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta lub ustanowionego pełnomocnika, zgodnie z zapisami wynikającymi z dokumentu określającego osobowość prawną.

Szczegółowe informacje znajdują się w zarządzeniu o ogłoszeniu konkursu oraz w załączniku do zarządzenia stanowiących załączniki do niniejszego ogłoszenia.

Treść ogłoszenia znajduje się pod linkiem: https://bip.starogard.pl/m,491,2024-rok.html