Otwarty konkurs ofert w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 r.

Na podstawie Uchwały Nr XXVIII/333/2020 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 28 października 2020 r. w sprawie „Programu współpracy Gminy Miejskiej Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021” Prezydent Miasta Starogard Gdański ogłasza otwarty konkurs ofert w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 r.

Treść ogłoszenia znajduje się na stronie: https://bip.starogard.pl/a,23221,otwarty-konkursu-ofert-w-zakresie-kultury-sztuki-ochrony-dobr-kultury-i-dziedzictwa-narodowego.html

Magdalena Nowak

Wydział Informacji Społecznej
tel.: 58 530 6061
magdalena.nowak@um.starogard.pl