Otwarty konkurs ofert na najlepsze projekty na rzecz aktywności społecznej osób starszych

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione, o których mowa w art. 32 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239) do udziału w otwartym konkursie ofert na najlepsze projekty dofinansowywane w 2017r. ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Do 2020 roku Rząd planuje wydać 280 mln złotych na aktywizację osób starszych w Polsce.  W 2017 roku do wydania przeznaczył 40 mln. zł. Program, w ramach którego Minister Rodziny, Pracy I Polityki Społecznej ogłosił konkurs, ma na celu poprawę jakości i poziomu życia osób starszych oraz zagospodarowanie ich potencjału poprzez umożliwienie im aktywności społecznej. Konkurs adresowany jest przede wszystkim do organizacji pozarządowych, osób prywatnych, spółdzielni socjalnych, stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego. Mogą one liczyć na dotacje w wysokości od 20 tys. do 200 tys. zł w ramach czterech priorytetów.

Priorytet I. Edukacja osób starszych
Priorytet II. Aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz- i międzypokoleniową
Priorytet III. Partycypacja społeczna osób starszych
Priorytet IV. Usługi społeczne dla osób starszych (usługi zewnętrzne)

Wymagany wkład własny to minimum 10 proc. wysokości dotacji.

W konkursie w szczególności będą promowane inicjatywy nakierowane na popularyzację zdrowego trybu życia, rozwój wolontariatu osób starszych, popularyzowanie działalności Rad Seniorów (tworzenie nowych, wzmacnianie istniejących) oraz podejmowanie działań na rzecz osób starszych z chorobami otępiennymi.

Zadania będą realizowane na podstawie umów jednorocznych w terminie od dnia 1 marca do dnia 31 grudnia 2017 r.

Ofertę należy wypełnić w języku polskim i przesłać wyłącznie w wersji elektronicznej przez Generator Ofert od 6 do 28 grudnia 2016 r. do godz. 16:00.

Szczegółowe informacje:

http://www.mpips.gov.pl/seniorzyaktywne-starzenie/konkursy-asos/ogloszenie-o-konkursie-na-najlepsze-projekty-dofinansowywane-ze-srodkow-rzadowego-programu-na-rzecz-aktywnosci-spolecznej-osob-starszych-na-lata-2014-2020–edycja-2017-/

Generator Ofert jest dostępny na stronie internetowej https://asos2017.mpips.gov.pl/.

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl