Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego

Prezydent Miasta Starogard Gdański ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego pod nazwą „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach”.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm1).), art. 31 ust. 10 i 11 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U z 2018 r. poz. 996 z późn. zm2).) oraz Uchwały Nr XLIX/506/2018 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu otwartego konkursu ofert dla położonych na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz określenia kryteriów wyboru ofert ze zmianami wynikającymi z uchwały nr VII/61/2019 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 27 lutego 2019 r., Prezydent Miasta Starogard Gdański zarządza, co następuje:

§ 1. 1. W celu spełnienia przez gminę obowiązku zapewnienia możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego dzieciom zamieszkałym na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego pod nazwą: „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach”.
2. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 1 do zarządzenia.
3. Wzór oferty na realizację zadania, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 2. W celu przeprowadzenia konkursu i wyboru najkorzystniejszych ofert złożonych w konkursie powołuje się komisję konkursową, w następującym składzie:
1) Agnieszka Buczyńska – przewodnicząca komisji;
2) Patrycja Bławat – Kulińska;
3) Alicja Prokopów;
4) Mariola Ałtyn.

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Starogard Gdański;
2) w siedzibie Urzędu Miasta Starogard Gdański, w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń;
3) na stronie internetowej gminy.

§ 4. Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Spraw Społecznych
w Urzędzie Miasta Starogard Gdański.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Starogard Gdański

Janusz Stankowiak

Link: https://bip.starogard.pl/Article/get/id,21779.html

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl