Otwarty konkurs ofert w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych

Zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/333/2020 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 28 października 2020 r. w sprawie „Programu współpracy Gminy Miejskiej Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021” Prezydent Miasta Starogard Gdański ogłasza otwarty konkurs ofert w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r.

Treść ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na stronie BIP. Link do ogłoszenia: https://bip.starogard.pl/a,23130,otwarty-konkurs-ofert-w-zakresie-dzialalnosci-na-rzecz-organizacji-pozarzadowych-oraz-podmiotow-wymi.html

Magdalena Nowak

Wydział Informacji Społecznej
tel.: 58 530 6061
magdalena.nowak@um.starogard.pl