Ogłoszenie o przeprowadzaniu konsultacji projektu Uchwały Rady Miasta Starogard Gdański w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miejskiej Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi i podmiotami

Ogłoszenie o przeprowadzaniu konsultacji projektu Uchwały Rady Miasta Starogard Gdański w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miejskiej Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.

Działając Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz.) oraz na podstawie Uchwały Nr LXII/539/2010 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 29 września 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów aktów normatywnych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Prezydent Miasta Starogard Gdański poddaje konsultacjom społecznym projekt uchwały Rady Miasta Starogard Gdański w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miejskiej Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2023.

Projekt uchwały przedkładany jest do konsultacji w celu zebrania uwag i opinii organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających lub mających siedzibę na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański. Projekt uchwały jest wersją roboczą, w toku konsultacji będzie on ulegał zmianom.

Formularz uwag do projektu uchwały Rady Miasta Starogard Gdański w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miejskiej Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2023 pobrać można ze strony   http://bip.starogard.pl  zakładka „organizacje pozarządowe – współpraca z organizacjami pozarządowymi”.

Uwagi przyjmowane są w terminie od 30 września do 11 października 2022 r. Można je składać na załączonym formularzu uwag w:

Urzędzie Miasta Starogard Gdański, Biuro Obsługi Klienta (parter, pok. nr 01)

ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański

lub przesłać w wersji elektronicznej

na adres:  sylwia.ossowska@um.starogard.pl

Zorganizowane zostanie także otwarte spotkanie dla przedstawicieli starogardzkich NGO, podczas którego przedstawione zostaną zapisy programu. Uczestnicy spotkania będą mieli możliwość wniesienia uwag w trybie przewidzianym dla konsultacji społecznych, tj. w formie pisemnej, na formularzach konsultacyjnych.

Termin spotkania: 10 października 2022 r, godz. 16.00 siedziba COP, ul. Mickiewicza 1.
Informacja o wynikach konsultacji zamieszczona zostanie na stronie internetowej  http://bip.starogard.pl  w zakładce „organizacje pozarządowe”.
Informacji w sprawie projektu uchwały udziela Sylwia Ossowska,
ul. Mickiewicza 1, siedziba COP, tel. 881 200 480, e-mail sylwia.ossowska@um.starogard.pl

ZAŁĄCZNIKI:

formularz_konsultacji_spolecznych_na_2023_rok_Miato_Starogard

projekt programu na rok 2023