Programu Wspierania Rodziny – KONSULTACJE

Ogłoszenie o przeprowadzaniu konsultacji projektu Uchwały Rady Miasta Starogard Gdański w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Miejskiej Starogard Gdański na lata 2016 – 2018.

Działając na podstawie Uchwały Nr LXII/539/2010 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 29 września 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów aktów normatywnych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Prezydent Miasta Starogard Gdański poddaje konsultacjom społecznym projekt uchwały Rady Miasta Starogard Gdański
w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Miejskiej Starogard Gdański na lata 2016 – 2018.

Projekt uchwały przedkładamy do konsultacji, aby zebrać uwagi i opinie organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.), działających lub mających siedzibę na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański.

Projekt uchwały jest wersją roboczą, w toku konsultacji będzie on ulegał zmianom.

Formularz uwag do projektu uchwały pobrać można ze strony www.starogard.pl, zakładka „organizacje pozarządowe” lub otrzymać pocztą elektroniczną po uprzednim zwróceniu się do Wydziału Spraw Społecznych wss@um.starogard.pl.

Na uwagi oczekujemy w terminie od 6 kwietnia 2016 r. do 12 kwietnia 2016 r. (do godz. 10.00), można je składać na załączonym formularzu uwag w Urzędzie Miasta Starogard Gdański, Biuro Obsługi Klienta (parter, pok. nr 01) ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański lub przesłać w wersji elektronicznej na adres wss@um.starogard.pl .

Informacja o wynikach konsultacji zamieszczona zostanie na stronie internetowej www.starogard.pl w zakładce „organizacje pozarządowe”.

Informacji w sprawie projektu uchwały udzielają pracownicy Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6, II piętro, pok. nr 211, e-mail wss@um.starogard.plAgata.Kurkowska@um.starogard.pl,  tel. 58 530 60 78.

Pliki do pobrania:

http://bip.starogard.pl/Article/get/id,19610.html

Wydział Informacji Społecznej


tel.: 58 530 6061
wis@um.starogard.pl