Nieruchomości Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że dnia 2 lutego 2016 r. wydane zostało Zarządzenie Nr 56/02/2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie zamiany nieruchomości, obejmujące dwie pozycje: 1) ul.Danusi – działka nr 57/1 o pow. 1 000 m², obręb 20, KW 3278, 2) ul.Danusi – działka nr 58/6 o pow. 3 696 m², obręb 20, KW 13682.

Tego samego dnia wydane zostało Zarządzenie Nr 57/02/2016 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej dotychczasowym użytkownikom wieczystym – w formie bezprzetargowej, obejmujące dwie pozycje: 1) ul.Korczaka – działka nr 4/34 o pow. 261 m², obręb 12, KW 8875, 2) os.60-lecia O.N.P. – działki nr: 495/1 i 496/1 o łącznej pow. 143 m² , obręb 22, KW 56895.

Zarządzenia wraz z wykazami tabelarycznymi podlegają podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, w pobliżu pok. 200) na okres 21 dni, licząc od dnia następnego po dniu podjęcia, a informację o wywieszeniu wykazów podaje się do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, na stronach internetowych urzędu oraz w sposób zwyczajowo przyjęty .

Informacji szczegółowych udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa, Urzędu Miasta Starogard Gdański, tel. (58) 5306075 lub 5306114.

Prezydent Miasta Starogard Gdański
Janusz Stankowiak

Wydział Informacji Społecznej

Wydział Informacji Społecznej
tel.: 58 530 6061
wis@um.starogard.pl