Nieruchomości Gminy Miejskiej

Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że 4 i 12 kwietnia 2023 r. wydane zostały:

1) Zarządzenie Nr 180/04/2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia obejmujące 2 pozycje: 1) ul. Chopina – działki nr: 71/20 i 71/24 o łącznej pow. 290 m², obręb 17, KW 37561, bezprzetargowe zbycie na poszerzenie sąsiedniej nieruchomości, C.2.129.MN.2 – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 2) ul. Parkowa/Chopina – działki nr: 67/1 i 71/25 o łącznej pow. 217 m², obręb 17, KW: 26585 i 37561, bezprzetargowe zbycie na poszerzenie sąsiedniej nieruchomości, KDL – tereny komunikacji, C.2.129.MN.2 – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
2) Zarządzenie Nr 195/04/2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia obejmujące 1 pozycję: 1) ul. Rynek – działka nr 238/3 o pow. 24 m², obręb 17, KW 39039, bezprzetargowe zbycie na poszerzenie sąsiedniej nieruchomości, C.2.29.U2,KDD – teren zabudowy usługowej, dróg publicznych, placów miejskich i ciągów pieszych, historyczny Rynek.
3) Zarządzenie Nr 196/04/2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia obejmujące 1 pozycję: 1) ul. Kochanki – działka nr 57/1 o pow. 49 m², obręb 7, KW 24794, bezprzetargowe zbycie w drodze zamiany nieruchomości, A.182.MN.3 – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami towarzyszącymi.
4) Zarządzenie Nr 198/04/2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia obejmujące 2 pozycje: 1) ul. Malinowa – działka nr 85/2 o pow. 1 632 m², obręb 20, KW 6866, zbycie w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, D2.94.MN.2 – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 2) ul. Prusa – działka nr 1/18 o pow. 1 152 m², obręb 28, KW 45952, zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, E.78.MW.1,MN.2 – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej.

Zarządzenia podlegają podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, w pobliżu pok. 200) na okres 21 dni, licząc od dnia następnego po dniu podjęcia i zamieszcza się na stronach internetowych urzędu, a informację o wywieszeniu wykazów podaje się do publicznej wiadomości w prasie lokalnej.

Informacji szczegółowych udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa, Urzędu Miasta Starogard Gdański, tel. (58) 530 60 75 lub 60 76.

Prezydent Miasta Starogard Gdański
Janusz Stankowiak