Nagroda Bursztynowego Mieczyka

Ty też możesz wybrać Laureata Pierwszej Pomorskiej Obywatelskiej Nagrody Bursztynowego Mieczyka
Nagroda Bursztynowego Mieczyka dla organizacji pozarządowych za działalność społeczną jest przyznawana od dwudziestu lat. W tym roku organizatorzy tego święta NGO uruchomili dodatkową atrakcjęPomorską Obywatelską Nagrodę Bursztynowego Mieczyka.

Mieszkańcy województwa pomorskiego od 20 listopada do 5 grudnia mogą głosować na organizację, którą uważa za najcenniejszą, najbardziej aktywną i najpożyteczniejszą dla społeczności naszego województwa. Laureat zostanie wyłoniony spośród 14 kandydatur w głosowaniu internetowym trwającym praktycznie do ostatniej chwili przed Galą Finałową, która zaplanowana jest na 5 grudnia br. w Europejskim Centrum Solidarności.

Głosowanie odbywa się poprzez internet. Link do formularza: http://goo.gl/forms/dIizqvF5Av

Ideą Obywatelskiej Nagrody Bursztynowego Mieczyka jest promocja działalności społecznej najważniejszych organizacji pozarządowych w województwie pomorskim. W naszym regionie zarejestrowanych jest prawie 9 tysięcy organizacji pozarządowych. Tymczasem jak wynika z badań socjologicznych prowadzonych w 2013-14 roku aż 42 % Polaków twierdzi, iż w minionym roku w ogóle nie zetknęło się z działalnością organizacji pozarządowych. To oczywisty stereotyp i brak wiedzy. Organizacje pozarządowe dosłownie otaczają nas swoją działalnością na co dzień. Działają we wszystkich sferach życia społecznego: zdrowie, edukacja, kultura, porządek publiczny, turystyka i krajoznawczość, sport czy wreszcie rozwój patriotyzmu i tradycji narodowych oraz wsparcie osób pokrzywdzonych w zakresie prawa, finansów i rzecznictwa.

Do pierwszej Pomorskiej Obywatelskiej Nagrody Bursztynowego Mieczyka najwięcej nominacji zdobyły:

CARITAS ARCHIDIECEZJI GDAŃSKIEJ
CARITAS  Archidiecezji  Gdańskiej została  powołana dekretem Biskupa Gdańskiego wdniu  25 kwietnia 1990 r. jako charytatywne ramię Kościoła gdańskiego. Działalność gdańskiej Caritas realizowana jest przede wszystkim poprzez prowadzenie specjalistycznych placówek zlokalizowanych na terenie całej Archidiecezji Gdańskiej(zarówno na terenach miejskich, jak i wiejskich). Miejsca, w których powstają i działają placówki Caritas bardzo szybko stają  się  ośrodkami aktywności społeczności lokalnych oraz wolontariatu.

FUNDACJA POKOLENIA
Fundacja Pokolenia działa 13 lat na terenie powiatu tczewskiego i nowodworskiego, angażując się także w działania ogólnowojewódzkie. Jej celem jest wsparcie młodzieży, a także organizacji pozarządowych i grup nieformalnych. Jest organizacją regrantingową, wspiera też liderów lokalnych i młodzieżowych podnosząc ich kompetencje przez szkolenia, spotkania i seminaria. Prowadzi 3 programy stypendialne. Aktywnie rozwija program grantowy Aktywator, wspierający młodzieżowe inicjatywy kulturalne. Jest jednym z najważniejszych ośrodków Funduszu Akumulator Społeczny. Należy do Pomorskiej Sieci COP.

REGIONALNE CENTRUM INFORMACJI I WSPOMAGANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
Fundacja REGIONALNE CENTRUM INFORMACJI I WSPOMAGANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH powstała jako jedna z pierwszych w Polsce organizacji wspierających inne organizacje pozarządowe. To dzięki niej powstało szereg inicajtyw które rozwijały sektor obywatelski w Polsce. Jest współzałożycielem ogółnopolskiej sieci SPLOT. Inicjowała również powstanie Pomorskiej Sieci COP. W Gdańsku pełni rolę Domu NGO, w którym zawsze znajdzie się odpowiedź na pytania związane z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych. Fundacja RC to zespół ludzi służących swoją wiedzą, doświadczeniem i zaangażowaniem trzeciemu sektorowi na obszarze całego Województwa Pomorskiego. Oferuje organizacjom szereg usług bez których trudno byłoby im się rozwijać. Co najważniejsze spełniają one najwyższe standardy wypracowane w eksperckich ośrodkach takich jak SPLOT, STOP, CAL i inne.

FUNDACJA ROZWOJU LOKALNEGO „PARASOL”
Fundacja oficjalnie zaczęła działać 3 listopada 2005 r. Siedzibą jest Zamek pokrzyżacki w Bytowie. Początkowo fundację miały zawiązać organizacje pozarządowe, ale ze względów proceduralno-prawnych postanowiono, że fundatorami będą osoby prywatne, które działają społecznie w kilkunastu organizacjach pozarządowych na terenie powiatu sąsiadujących na południowozachodniej flance województwa pomorskiego. Fundacja prowadzi działalność na rzecz organizacji pozarządowych  oraz działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Prowadzi ośrodki Eurodesk, Działaj Lokalnie oraz Funduszu Akumulator społeczny oraz Lokalny Punkt Informacji o funduszach UE a także Punkt Porad Prawnych i Obywatelskich.

FUNDACJA ZMIAN SPOŁECZNYCH „KREATYWNI”
Fundacja Zmian Społecznych „Kreatywni” powstała w 2011 roku. W 2013 Fundacja uzyskała status  Organizacji Pożytku Publicznego. Najważniejsze działania, których Fundacja się podejmuje dotyczą sfery związanej zszeroko rozumianą pozytywną zmianą społeczną. Fundamentem aktywności Fundacji jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, a co się z tym wiąże wspieranie osób zagrożonych na przykład uzależnieniem oraz ich bliskich i rodzin.  Metodami jakimi posłuje się Fundacja  w pracy  jest między innymi animacja społeczna, socjoterapia, streetworking, poradnictwo pedagogiczne i psychologiczne oraz oferta alternatywnych zajęć, szkolenia,  działania  wolontaryjne,  organizowanie  społeczności  lokalnej,  których celem jest wyrównywanie szans, większa spójność społeczna i wzmacnianie zasobów lokalnego środowiska.

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM  KOŁO GDAŃSKIE
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym wyodrębniło się ze struktur TPD w 1991 roku. Od tamtej pory misją PSOUU jest dbanie o godność ludzką, miejsce w rodzinie i społeczeństwie oraz szczęście osób z niepełnosprawnością intelektualną. Wspieranie rodzin, aby były w stanie sprostać sytuacjom, które pociąga za sobą fakt niepełnosprawności intelektualnej ich członka i by umiały przekształcać własne doświadczenia w gotowość niesienia pomocy innym. Celami PSOUU jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin. Placówki i programy wieloletnie prowadzone przez gdańskie koło stowarzyszenia: Ośrodek Wczesnej Interwencji i Wspomagania Rozwoju, Niepubliczna Poradnia Wspomagania Rozwoju „Po Drodze”, Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy, Warsztat Terapii Zajęciowej, Środowiskowy Dom Samopomocy, Galeria „Świętojańska”, Orkiestra „Vita Activa”, Biuro Integracji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „BIZON” oraz Zespół Mieszkań Wspomaganych.

POMORSKI ODDZIAŁ POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DIABETYKÓW
Organizacja istnieje od 1983 roku. Celem Towarzystwa jest szerzenie zdobyczy współczesnej nauki wśród lekarzy oraz wśród innych członków zajmujących się diabetologią, zachęcanie i wdrażanie swych członków do pracy naukowej, współdziałanie w organizowaniu społecznej ochrony zdrowia i w rozwiązywaniu problemów dotyczących jej działalności, współdziałanie w doskonaleniu zawodowym lekarzy, reprezentowanie interesów zdrowotnych i opiekuńczych chorych na cukrzycę i podejmowanie starań o ich uwzględnienie wobec władz administracyjnych oraz przemysłu i innych.

GDAŃSKIE WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE
Gdańskie   WOPR   jest   specjalistycznym   stowarzyszeniem   kultury   fizycznejzrzeszonym w Wodnym Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym. Celami   Gdańskiego   WOPR   jest   ratownictwo   i   ochrona   ludności   wszczególności   poprzezorganizowanie   pomocy   oraz   ratowanie   osób,   które uległy   wypadkowi   lub   narażone   są   na   niebezpieczeństwo   utraty   życia   lub zdrowia na obszarach wodnych.

PUCKIE HOSPICJUM P.W. ŚW. OJCA PIO
PUCKIE HOSPICJUM P.W. ŚW. OJCA PIO to miejsce, w którym zapewniono profesjonalną , ale nade wszystko dobrą, serdeczną opiekę osobom w terminalnym stadium choroby. PUCKIE HOSPICJUM P.W. ŚW. OJCA PIO dba aby pacjenci czuli się w tym trudnym okresie choroby jak w domu. Dbają o to wspaniali lekarze, pielęgniarki i rehabilitanci. Pacjenci hospicjium mogą liczyć na pomoc ze strony psychologa i mieszkającego w hospicjim księdza, który powołał to miejsce do życia. To człowiek-orkiestra, który ostatnie lata poświęcił budowie i prowadzeniu Puckiego Hospicjum pw. św. Ojca Pio. Mimo śmiertelnej choroby (w 2012 roku wykryto u niego glejaka) ksiądz Kaczkowski zachowuje pogodę ducha i nie poddaje się. O codzienną rozmowę i wsparcie dbają wolontariusze ośrodka.

STOWARZYSZENIE „EKO-INICJATYWA”
Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa jako swoją misję działalności określa ekologię z ludźmi i dla ludzi. Wierząc w mądrość ludzi, uruchamia mechanizmy społeczne, podejmuje działania służące rozwojowi lokalnemu w zgodzie z ideą zrównoważonego rozwoju. Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa jest organizacją pozarządowa działająca w obszarze edukacji ekologicznej, ochrony przyrody i animacji społecznej. Od 10 lat stara się odpowiadać na potrzeby aktywnych obywateli, chcących wdrażać projekty społeczno- ekologiczne. Stowarzyszenie doświadczenia w dziedzinie edukacji dla zrównoważonego rozwoju zdobyło m.in. poprzez realizację projektów dot. wykorzystania biomasy wierzb krzewiastych jako alternatywnego źródła energii, prowadzeniu warsztatów ekologicznych w kwidzyńskich szkołach i współpracy z kwidzyńskimi nauczycielami. Od 5 lat realizowany jest kompleksowy program edukacji nieformalnej Edukacja ekologiczna mieszkańców Kwidzyna dzięki któremu wdrażane są założenia Agendy 21 Strategia Zrównoważonego Rozwoju dla miasta Kwidzyna w obszarach związanych z edukacją ekologiczną.

STOWARZYSZENIE ROZWOJU I PROMOCJI WSI WYSIN
Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi Wysin zaznacza swoją trwałą obecność pośród organizacji na terenie gminy i powiatu kościerskiego kształtując środowisko i angażując mieszkańców; co rozwija ich osobowość i daje poczucie odpowiedzialności za miejsce zamieszkania i dziedzictwo kulturowe. Działa od 2003 roku, skupia 23 członków, w tym radną wojewódzką, radnych gminnych, sołtysa, dyrektora szkoły, nauczycieli, księdza i innych przedstawicieli lokalnej społeczności. Swoimi działaniami stara się odpowiadać na rozpoznane potrzeby swojej społeczności. Zrealizowane przez Stowarzyszenie projekty to między innymi: modernizacja placu zabaw dla dzieci, partnerstwo przy programie Odnowy Wsi Pomorskiej, dzięki któremu powstał plac rekreacyjno – sportowy, organizowanie szkoleń, festynów, dożynek, zajęć sportowych i edukacyjnych dla dzieci, młodzieży, ale także osób dorosłych.

STOWARZYSZENIE SUM
Stowarzyszenie SUM powstało w kwietniu 2002 roku. Jego celem jest działanie na rzecz wszechstronnego rozwoju miasta Gdańska i regionu Gdańskiego. Cel ten realizowany jest m.in. poprzez podejmowanie inicjatyw społecznych na rzecz miasta i regionu, promocję miasta i regionu w kraju i za granicą czy inspirowanie, nawiązywanie i rozwijanie współpracy z instytucjami i organizacjami kulturalnymi, naukowymi, oświatowymi, artystycznymi i społecznymi.

STOWARZYSZENIE WSPÓŁPRACY KOBIET NEWW
Stowarzyszenie Współpracy Kobiet, NEWW działa od 1999. Od czerwca 2004 pełni funkcję Międzynarodowego Sekretariatu Wschodnio-Zachodniej Sieci Współpracy Kobiet. Posiada status organizacji pożytku publicznego. NEWW prowadzi Międzynarodowy Sekretariat Wschodnio-Zachodniej Sieci Współpracy Kobiet NEWW, koordynuje sieć informacji kobiecej NEWW On-line, prowadzi międzynarodowe i regionalne projekty, organizuje spotkania i konferencje wspomagające udział kobiet w życiu społecznym i politycznym
prowadzi programy stypendialne dla prawniczek, których celem jest stworzenie sieci specjalistek działających na rzecz kobiet w krajach Europy Środkowej i Wschodniej oraz krajów byłego Związku Radzieckiego, prowadzi program grantowy Książka i Czasopismo mający na celu rozpowszechnianie literatury na temat ruchów kobiecych, organizuje szkolenia dla kobiet, udziela bezpłatnej pomocy prawnej i psychologicznej, wydaje publikacje na temat kobiecego zdrowia, kobiet i ekonomii, przemocy wobec kobiet, prowadzi bibliotekę i czytelnię oraz punkt bezpłatnego stanowiska komputerowego z dostępem do internetu.

TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW.BRATA ALBERTA KOŁO GDAŃSKIE
Towarzystwo Pomocy im św. Brata Alberta jest niezależną, katolicką organizacją, której celem nadrzędnym jest pomoc osobom bezdomnym i ubogim, w duchu patrona św. Brata Alberta. Jesteśmy organizacją działającą na podstawie prawa o stowarzyszeniach. Zakładamy i prowadzimy schroniska, punkty charytatywne, udzielamy pomocy w załatwianiu formalności (wyrabianie dokumentów, badania lekarskie, pomoc w poszukiwaniu pracy, kontaktów z rodziną, grupą terapeutyczną). Współdziałamy z administracją państwową, samorządem terytorialnym i organizacjami pozarządowymi. Towarzystwo jest organizacją non profit, czyli wszelkie środki przeznaczamy na działalność statutową. Koło Gdańskie Towarzystwa Pomocy im św. Brata Alberta zostało założone w maju 1989 roku z inicjatywy mieszkańców Trójmiasta.

Nagrodę ufundowała Pomorska Sieć COP w postaci dedykowanego ustalonego z Laureatem rocznego pakietu wsparcia dla zwycięskiej organizacji o równowartości 10 tysięcy złotych. W koszyku oferowanych zwycięscy usług są nieodpłatne działania takie jak: coaching rozwojowy, planowanie strategiczne, auto-ewaluacja organizacji, wizyty studyjne krajowe i zagraniczne oraz inne narzędzia znaczącego rozwoju organizacji. Najważniejszą wartością nagrody jest jednak zdobyta liczba głosów mieszkańców województwa pomorskiego.
Zachęcamy do głosowania i wyboru najbardziej zasłużonej społecznie organizacji pozarządowej w województwie pomorskim.