Nabór na wolne stanowisko dyrektora OSiR

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO DYREKTORA OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W STAROGARDZIE GDAŃSKIM

Prezydent Miasta Starogard Gdański ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim

1. Stanowisko pracy:
Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1, 83-200 Starogard Gdański

2. Niezbędne wymagania od kandydatów:
1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) niekaralność za przestępstwa stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) udokumentowane wykształcenie wyższe II stopnia,
5) 5 letni staż pracy,
6) co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym,
7) znajomość przepisów prawa określających organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu,

3. Konieczna wiedza specjalistyczna:
1) znajomość problematyki będącej przedmiotem działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim oraz zjawisk w szeroko pojętej kulturze fizycznej i sporcie,
2) wiedza z zakresu finansów publicznych i administracji,
3) umiejętność organizacji pracy i kierowania zespołem,
4) znajomość wykorzystania biurowych programów informatycznych w bieżącej pracy,

4. Dodatkowe wymagania od kandydatów:
1) wykształcenie z zakresu organizacji i zarządzania uzyskane w formie studiów licencjackich, magisterskich, wyższych studiów zawodowych, studiów podyplomowych lub udokumentowanych kursów/szkoleń,
2) doświadczenie w inicjowaniu przedsięwzięć mających na celu pozyskiwanie funduszy unijnych oraz funduszy pozabudżetowych na programy dotyczące działalności sportowej,
3) znajomość języka obcego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację,
4) do wniosku mogą być dołączone opinie lub rekomendacje,

5. Zakres wykonywanych zadań:
1) koordyncja życia sportowego i działalności rekreacyjno-sportowej w mieście, tworzenie ` rocznego kalendarza imprez sportowo-rekreacyjnych i czuwanie nad jego realizacją,
2) kierowanie i nadzorowanie działalności OSiR oraz ustalanie rocznego planu działalności i rocznego planu finansowego i ich realizacja,
3) administrowanie obiektami sportowymi z uwzględnieniem polityki miasta oraz zasad gospodarności i efektywności,
4) współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz sportu, rekreacji i turystyki,
5) organizowanie i koordynacja międzyszkolnego współzawodnictwa sportowego,
6) organizowanie i współorganizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych w zakresie sportu i rekreacji,
7) sprawowanie nadzoru nad majątkiem OSiR,

6. Warunki pracy na danym stanowisku:
1) wymiar czasu pracy – 1 etat,
2) bezpośredni kontakt z klientem,
3) praca przy komputerze i w terenie, polegająca na szczególnej dyspozycyjności (możliwość pracy w dni świąteczne i godziny popołudniowe),
4) pierwsza umowa zawarta będzie na czas określony maksymalnie do 6 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy – 40 godzin tygodniowo,
5) przewidywany termin zatrudnienia: styczeń/luty 2016,

7. Wnioski składane przez kandydatów muszą zawierać:
1) podanie z uzasadnieniem ubiegania się o stanowisko dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim,
2) podpisany życiorys (CV),
3) kwestionariusz osobowy,
4) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
5) kserokopie świadectw pracy,
6) autorskie opracowanie koncepcji programowo – organizacyjnej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim na okres 3 lat, uwzględniającej możliwości budżetowe zakładu budżetowego i pozyskiwanie środków zewnętrznych, wraz z pisemnym oświadczeniem o przeniesieniu wszelkich majątkowych praw autorskich do w/w opracowania na rzecz Gminy Miejskiej Starogard Gdański, (maksymalnie 15 stron A4),
7) podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8) podpisane oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na danym stanowisku,
9) podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni praw publicznych,
10) podpisane oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
(Dz. U. z 2013, poz. 168),
11) podpisana klauzula o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.)”.

8. Wymagane dokumenty należy składać na adres:
Urząd Miasta Starogard Gdański
ul. Gdańska 6
83-200 Starogard Gdański
w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim” lub dostarczyć do Biura Obsługi Klienta mieszczącego się w Urzędzie pokój Nr 01 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.12.2015 r. (decyduje data wpływu).
Koncepcja programowo – organizacyjna Ośrodka Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim nie podlega zwrotowi i może być wykorzystana przez Prezydenta Miasta Starogard Gdański.
Warunkiem dopuszczenia oferty do procedury konkursowej jest spełnienie wymagań określonych w ogłoszeniu o konkursie.
9. Informacji o konkursie oraz warunkach organizacyjno – finansowych Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim udziela Wydział Informacji Społecznej Urzędu Miasta przy ul. Gdańskiej 6 w Starogardzie Gdańskim, pokój 125, codziennie w godzinach pracy Urzędu.
Osobą uprawnioną do udzielania informacji na temat konkursu jest Pani Ewa Radkowska – Duda – Inspektor Wydziału Informacji Społecznej, pod nr tel. 58 530-60-97, lub drogą elektroniczną: Ewa.Radkowska-Duda@um.starogard.pl
10. Termin składania wniosków – od 01.12.2015 do 15.12.2015 r.
11. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miasta Starogard Gdański po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Prezydent Miasta Starogard Gdański zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu składania ofert, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.starogard.pl oraz na tablicy informacyjnej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim.