Nabór na wolne stanowisko dyrektora MBP

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO DYREKTORA MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. KS. BERNARDA SYCHTY
W STAROGARDZIE GDAŃSKIM

Prezydent Miasta Starogard Gdański ogłasza otwarty konkurs ofert na wolne stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Ks. Bernarda Sychty w Starogardzie Gdańskim

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 337 z późn. zm.), § 4 rozporządzenia Ministra Kultury
z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania konkursu
na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz. U. z 2004 r., Nr 154, poz. 1629),
art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2014 r.
poz. 1072 z późn. zm.) oraz § 10 Statutu Samorządowej Instytucji Kultury
– Miejskiej Biblioteki publicznej im. Ks. Bernarda Sychty w Starogardzie Gdańskim stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XLIII/418/2006 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 26 kwietnia 2006 r. ogłasza
s i ę, co następuje: :

Ogłasza się konkurs na stanowisko Dyrektora Samorządowej Instytucji Kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Ks. Bernarda Sychty w Starogardzie Gdańskim ul. Paderewskiego 1.

I
1. Konkurs zostanie ogłoszony w prasie, na stronach www: instytucji kultury oraz Organizatora Samorządowej Instytucji Kultury- Urząd Miasta w Starogardzie Gdańskim.
2. Termin składania wniosków – od 18.11.2015 do 18.12.2015 r. (decyduje data wpływu).

II
1. Stanowisko pracy:
Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Ks. Bernarda Sychty w Starogardzie Gdańskim

2. Niezbędne wymagania:
– obywatelstwo polskie,
– pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
– niekaralność za przestępstwa stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądowym,
– udokumentowane wykształcenie wyższe magisterskie,
– 5 letni staż pracy,
– znajomość prawa regulującego funkcjonowanie publicznych instytucji kultury oraz organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej,
– wiedza z zakresu finansów publicznych i administracji,
-znajomość wykorzystania biurowych programów informatycznych w bieżącej pracy.
konieczna wiedza specjalistyczna:
– znajomość problematyki będącej przedmiotem działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Ks. Bernarda Sychty w Starogardzie Gdańskim oraz zjawisk w szeroko pojętej kulturze, sztuce i dziedzictwie narodowym.
3. Pożądane wymagania:
– wykształcenie z zakresu organizacji i zarządzania uzyskane w formie studiów licencjackich, magisterskich, wyższych studiów zawodowych, studiów podyplomowych lub udokumentowanych kursów/szkoleń,
– znajomość zagadnień związanych z projektami kulturalnymi finansowanymi ze środków UE oraz doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy pozabudżetowych,
– znajomość lokalnych i krajowych środowisk twórczych,
– znajomość języka obcego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację,
– do wniosku mogą być dołączone opinie lub rekomendacje
– umiejętność kierowania zespołem oraz predyspozycje, zdolności menedżerskie i organizatorskie.
4. Wnioski składane przez kandydatów muszą zawierać:
– podanie z uzasadnieniem ubiegania się o stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Ks. Bernarda Sychty w Starogardzie Gdańskim ,
– CV,
– kwestionariusz osobowy,
– kserokopie świadectw pracy,
– autorskie opracowanie koncepcji programowo – organizacyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Ks. Bernarda Sychty w Starogardzie Gdańskim na okres 3 lat, uwzględniającej możliwości budżetowe instytucji i pozyskiwanie środków zewnętrznych, wraz z pisemnym oświadczeniem o przeniesieniu wszelkich majątkowych praw autorskich do w/w opracowania na rzecz Gminy Miejskiej Starogard Gdański, (maksymalnie 15 stron A4)
– kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kursy kwalifikacyjne, bądź inne formy kształcenia,
– podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
– podpisane oświadczenie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na danym stanowisku,
– podpisane oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. 2013, poz. 168.),
– wyrażam zgodę na przetwarzanie na potrzeby postępowania rekrutacyjnego danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r. poz. 1182).

5. Warunkiem dopuszczenia oferty do procedury konkursowej jest spełnienie wymagań określonych w ogłoszeniu o konkursie.
6. Wniosek wraz z załącznikami należy przesłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Samorządowej Instytucji Kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Ks. Bernarda Sychty w Starogardzie Gdańskim lub dostarczyć do Biura Obsługi Klienta mieszczącego się w Urzędzie Miasta Starogard Gdański ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański pokój Nr 01 (parter) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.12.2015 r. Koncepcja programowo – organizacyjna Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Ks. Bernarda Sychty w Starogardzie Gdańskim nie podlega zwrotowi i może być wykorzystana przez Prezydenta Miasta Starogard Gdański.
7. Informacji o konkursie oraz warunkach organizacyjno – finansowych Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Ks. Bernarda Sychty w Starogardzie Gdańskim udziela Wydział Informacji Społecznej Urzędu Miasta przy ul. Gdańskiej 6 w Starogardzie Gdańskim, pokój 125, codziennie w godzinach pracy Urzędu.
Osobą uprawnioną do udzielania informacji na temat konkursu jest Pani Anna Gracz – Główny Specjalista Wydziału Informacji Społecznej, tel. 58 530-60-93, Anna.Gracz@um.starogard.pl
Ze strony Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Ks. Bernarda Sychty w Starogardzie Gdańskim Pani Anna Jaszul- Plombon
8. Do przeprowadzenia postępowania konkursowego Prezydent powoła komisję konkursową (dalej zwaną komisją), zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. 2012 r. poz. 406) i określi tryb jej pracy.
9. Konkurs zostanie przeprowadzony w 2 etapach: I etap – sprawdzenie ofert pod względem formalnym oraz merytorycznym bez udziału kandydatów, II etap – rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, którzy spełnili wymogi formalne oraz niezbędne kryteria merytoryczne zweryfikowane w I etapie. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.
10. Rozpatrzenie wniosków przez Komisję nastąpi w termie do 14 dni po upływie terminu ich składania.
11. Zakres głównych zadań Dyrektora, zgodnie z zapisami statutu § 11 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Ks. Bernarda Sychty w Starogardzie Gdańskim obejmuje:
a) współpraca z organami organizatora w celu realizacji zadań statutowych MBP,
b) ustalanie programów działalności MBP,
c) reprezentowanie MBP na zewnątrz,
d) zatrudnianie i zwalnianie pracowników MBP,
e) właściwa gospodarka mieniem i środkami finansowymi.
12. Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Ks. Bernarda Sychty w Starogardzie Gdańskim zostanie powołany przez Prezydenta Miasta na okres od 3 do 7 lat. Przewidywany termin objęcia stanowiska luty/ marzec
13. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miasta Starogard Gdański po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Prezydent Miasta Starogard Gdański zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu składania ofert, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.