Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych opiniujących oferty złożone w otwartych konkursach ofert na rok 2023 na realizację zadań publicznych

Na podstawie art. 15 ust 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr LI/617/2022 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 26 października 2022 r. w sprawie „Programu współpracy Gminy Miejskiej Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023” Prezydent Miasta Starogard Gdański zaprasza organizacje pozarządowe do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych opiniujących oferty złożone w otwartych konkursach ofert na rok 2023.

1. Nabór na członków komisji konkursowych odbywa w terminie od 24 listopada do 12 grudnia 2022 roku.

2. Zgłoszenia należy dokonać na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszej informacji.

3. Wypełnione formularze opatrzone datą, pieczęcią oraz podpisem uprawnionych statutowo osób do reprezentowania organizacji należy:

1) przesłać w formie skanu na adres e-mailowy: sylwia.ossowska@um.starogard.pl

2) dostarczyć oryginały do siedziby Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański poniedziałek, wtorek, czwartek 7.30 – 15.30, środa 7.30 – 17.00, piątek 7.30 – 14.00,

3) wysłać pocztą na adres: Urząd Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański- decyduje data wpływu do Urzędu

4. Uwagi dotyczące naboru i prac komisji:

1) celem naboru jest utworzenie bazy kandydatów na członków komisji konkursowych, osób wskazanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy, które są zainteresowane udziałem w pracach komisji konkursowych opiniujących oferty złożone w otwartych konkursach ofert na rok 2023.

2) Wybór członków komisji konkursowych zostanie dokonany w drodze losowania spośród wszystkich zgłoszeń, na otwartym spotkaniu organizacji pozarządowych w dniu 15 grudnia 2022 r. o godz. 15.00 w Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Mickiewicza 1.

3) Zgłoszenia do składu komisji dokonane przez Starogardzką Radę Organizacji Pozarządowych mają charakter wskazania i nie podlegają losowaniu.

4) W przypadku zgłoszenia większej liczby przedstawicieli organizacji pozarządowych tworzona jest lista rezerwowa uwalniana w momencie wykluczenia członka komisji na podstawie art. 15 ust. 2d lub art. 15 ust 2f ustawy.

5) Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i jej członkom nie będzie przysługiwać zwrot kosztów podróży.

6) W pracach komisji konkursowej może brać udział wyłącznie jeden przedstawiciel danej organizacji.

7) Szczegółowy regulamin prac komisji stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia nr 542/11/2022 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 3 listopada 2022 r, stanowiący jednocześnie załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Wszelkich informacji udziela Pełnomocnik Prezydenta ds Organizacji Pozarządowych, tel: 58 530 6134, 881 200 480,e-mail: sylwia.ossowska@um.starogard.pl

Załączniki:

Formularz_zgloszeniowy_2023
Formularz_zgloszeniowy_2023
załacznik nr 1 do zarządzenia
załącznik nr 2 do zarządzenia
załącznik nr 3 do zarządzenia
załącznik nr 4 do zarządzenia
zarządzenie w sprawie komisji konkursowych