Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej
opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na rok 2018
na realizację zadań publicznych w zakresie promocji i organizacji wolontariatu

Na podstawie art. 15 ust 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz Uchwały Nr XLVII/463/2017 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie „Programu współpracy Gminy Miejskiej Starogard Gdański z  organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018” Prezydent Miasta Starogard Gdański zaprasza organizacje pozarządowe do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert w zakresie promocji i organizacji wolontariatu na rok 2018.
1. Nabór na członków komisji konkursowych odbywa w terminie od 19 do 26 stycznia 2018 roku.
2. Zgłoszenie musi być dokonane na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszej informacji.
3. Organizacje mogą zgłosić od jednego do czterech kandydatów.
4. Wypełnione formularze należy dostarczyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „zgłoszenie kandydatów na członków komisji konkursowych oceniających oferty w konkursie w zakresie promocji i organizacji wolontariatu na rok 2018”:
1) bezpośrednio w Urzędzie Miasta Starogard Gdański – Biuro Obsługi Klienta, pokój 01, ul. Gdańska 6 w godzinach pracy Urzędu,
2) za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu) na adres: Urząd Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański.
5. Uwagi dotyczące prac komisji:
1) celem naboru jest utworzenie bazy kandydatów na członków komisji konkursowej, osób wskazanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy, które są zainteresowane udziałem w pracach komisji konkursowej opiniujących oferty złożone
w otwartych konkursach ofert w zakresie promocji i organizacji wolontariatu na rok 2018 r.;
2) wybór członków komisji konkursowej zostanie dokonany w drodze losowania spośród wszystkich zgłoszeń, na otwartym spotkaniu organizacji pozarządowych w dniu 29.01.2018 r. o godz. 12.00 w Urzędzie Miasta Starogard Gdański, sala 102;
3) zgłoszenia do składu komisji dokonywane przez Starogardzka Radę Organizacji Pozarządowych mają charakter wskazania i nie podlegają losowaniu;
4) W przypadku zgłoszenia większej liczby przedstawicieli organizacji pozarządowych tworzona jest lista rezerwowa uwalniania w momencie wykluczenia członka komisji na podstawie art 15 ust. 2d lub art. 15 ust. 2f. Ustawy.
5) posiedzenie komisji odbywać będzie się w Urzędzie Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6
w godzinach pracy urzędu;
6) udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w komisji jej członkom nie będzie przysługiwać zwrot kosztów podróży;
7) w skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie;
8) w pracach jednej komisji konkursowej może brać udział wyłącznie jeden przedstawiciel danej organizacji;
9) W przypadku braku zgłoszenia do bazy kandydatów oceniających wnioski z danego zakresu tematycznego, komisja konkursowa, zgodnie z art 15 ust 2da Ustawy, działa bez udziału osób reprezentujących organizacje pozarządowe.
10) Członkowie komisji konkursowej przed przystąpieniem do opiniowania ofert zobowiązani są do założenia konta w serwisie Witkac.pl oraz do zapoznania się z:
„Programem współpracy Gminy Miejskiej Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018” przyjętym Uchwałą Nr XLVII/463/2017 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 29 listopada 2017 r.,
Zarządzeniem Nr 8/01/2018 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 8 stycznia 2018 r.
w sprawie regulaminu komisji konkursowych.

Pliki do pobrania:

WIS

Wydział Informacji Społecznej
tel.: 58 530 6061
wis@um.starogard.pl