„Miał 2023” – mały grant

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) Gmina Miejska może zlecać realizację zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert. Wysokość środków finansowych przeznaczonych przez Gminę na realizację, tzw. „małych grantów” nie może przekroczyć 20% dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację zadań publicznych.

Kwota dofinansowania takiego zadania nie może przekroczyć 10.000 złotych, a termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.

W danym roku kalendarzowym kwota środków finansowych przekazanych z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański dla danej organizacji pozarządowej na realizację zadań publicznych w trybie tzw. „małych grantów” nie może przekroczyć 20.000 złotych.

Po zapoznaniu się z ofertą Prezydent Miasta Starogard Gdański uznał za celowe dofinansowanie zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Starogardzie Gdańskim na zadanie pn. Sterylizacja i kastracja wolno bytujących kotów oraz prowadzenie działań informacyjnych „Miał 2023”. Proponowana kwota dotacji 6.000,00 zł.

Na uwagi oczekujemy w terminie 7 dni od daty upublicznienia oferty. Można je składać w Urzędzie Miasta Starogard Gdański, Biuro Obsługi Klienta (parter, pok. nr 01) ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański lub przesłać w wersji elektronicznej na adres: Joanna.Gronowska@um.starogard.pl

Link do oferty: https://bip.starogard.pl/a,24924,maly-grant-sterylizacja-i-kastracja-wolno-bytujacych-kotow-oraz-prowadzenie-dzialan-informacyjnych-m.html