Mały Grant – Żyj zdrowo na sportowo

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Gmina Miejska może zlecać realizację zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert. Wysokość środków finansowych przeznaczonych przez Gminę na realizację, tzw. „małych grantów” nie może przekroczyć 20% dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację zadań publicznych.

Kwota dofinansowania takiego zadania nie może przekroczyć 10.000 złotych, a termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.
W danym roku kalendarzowym kwota środków finansowych przekazanych z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański dla danej organizacji pozarządowej na realizację zadań publicznych w trybie tzw. „małych grantów” nie może przekroczyć 20.000 złotych.
Po zapoznaniu się z ofertą Prezydent Miasta Starogard Gdański uznał za celowe dofinansowanie zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – działania sportowo – rekreacyjne wspierające i promujące zdrowy styl życia Kociewskiego Parafialnego Klubu sportowego Cor Cordium w Starogardzie Gdańskim na zadanie pn „Żyj zdrowo na sportowo”. Proponowana kwota dotacji 4.700 zł.

Na uwagi oczekujemy w terminie 7 dni od daty upublicznienia oferty. Można je składać w Urzędzie Miasta Starogard Gdański, Biuro Obsługi Klienta (parter, pok. nr 01) ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański lub przesłać w wersji elektronicznej na adres: magdalena.urbanowicz@um.starogard.pl

Link: https://bip.starogard.pl/a,23922,maly-grant-zyj-zdrowo-na-sportowo.html