Mały Grant dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „PIRAMIDA”

Mały Grant

Zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239)  Gmina Miejska
może zlecać realizację zadań publicznych z pominięciem
otwartego konkursu ofert. Wysokość środków finansowych przeznaczonych
przez Gminę na realizację, tzw. „małych grantów” nie może przekroczyć 20%
dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację zadań publicznych.
Kwota dofinansowania takiego zadania nie może przekroczyć 10.000 złotych,
a termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.

W danym roku kalendarzowym kwota środków finansowych przekazanych z
budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański dla danej organizacji pozarządowej
na realizację zadań publicznych w trybie tzw. „małych grantów” nie może
przekroczyć 20.000,00 złotych.

Po zapoznaniu się z ofertą Prezydent Miasta Starogard Gdański uznał za
celowe dofinansowanie zadania z zakresu  kultury fizycznej i sportu
Uczniowskiego Klubu Sportowego „PIRAMIDA” pn. „Prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych z akrobatyki sportowej”, proponowana kwota dotacji 3.500,00 zł.

Anna Więckiewicz

Wydział Informacji Społecznej anna.wieckiewicz@um.starogard.pl