Mały Grant dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „KOCIEWIE”

Zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239)  Gmina Miejska
może zlecać realizację zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych przez Gminę na realizację, tzw. „małych grantów” nie może przekroczyć 20% dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację zadań publicznych.

Kwota dofinansowania takiego zadania nie może przekroczyć 10.000 złotych,
a termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.
W danym roku kalendarzowym kwota środków finansowych przekazanych z
budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański dla danej organizacji
pozarządowej na realizację zadań publicznych w trybie tzw. „małych grantów” nie może przekroczyć 20.000,00 złotych.

Po zapoznaniu się z ofertą Prezydent Miasta Starogard Gdański uznał za
celowe dofinansowanie zadania z zakresu  kultury fizycznej i sportu
Uczniowskiego Klubu Sportowego „KOCIEWIE” pn. „Organizowanie pozalekcyjnych zajęć z akrobatyki sportowej”, proponowana kwota dotacji
10.000,00 zł.

Anna Więckiewicz

Wydział Informacji Społecznej anna.wieckiewicz@um.starogard.pl