Mały Grant dla Uczniowskiego Klubu Sportowego Kociewie

Zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 14 lipca 2014 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z póź. zm.) Gmina Miejska może zlecać realizację zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert. Wysokość środków finansowych przeznaczonych przez Gminę na realizację, tzw. „małych grantów” nie może przekroczyć 20% dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację zadań publicznych.
Kwota dofinansowania takiego zadania nie może przekroczyć 10.000 złotych, a termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.
W danym roku kalendarzowym kwota środków finansowych przekazanych z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański dla danej organizacji pozarządowej na realizację zadań publicznych w trybie tzw. „małych grantów” nie może przekroczyć 20.000,00 złotych.

Po zapoznaniu się z ofertą Prezydent Miasta Starogard Gdański uznał za celowe dofinansowanie zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu Uczniowskiego Klubu Sportowego „Kociewie” pn..”Organizacja pozalekcyjnych zajęc z akrobatyki sportowej” proponowana kwota dotacji 10.000,00 zł.

Wydział Informacji Społecznej

Wydział Informacji Społecznej
tel.: 58 530 6061
wis@um.starogard.pl