Mały Grant dla Stowarzyszenia „Rekord”

Zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239)  Gmina
Miejska może zlecać realizację zadań publicznych z pominięciem otwartego
konkursu ofert.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych przez Gminę
na realizację, tzw. „małych grantów” nie może przekroczyć 20% dotacji
planowanych w roku budżetowym na realizację zadań publicznych.

Kwota dofinansowania takiego zadania nie może przekroczyć 10.000 złotych, a
termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni. W danym roku
kalendarzowym kwota środków finansowych przekazanych z budżetu Gminy
Miejskiej Starogard Gdański dla danej organizacji pozarządowej na
realizację zadań publicznych w trybie tzw. „małych grantów” nie może przekroczyć 20.000,00 złotych.

Po zapoznaniu się z ofertą Prezydent Miasta Starogard Gdański uznał za
celowe dofinansowanie zadania z zakresu Europejskiego Tygodnia
Zrównoważonego Transportu złożonego przez Stowarzyszenie „Rekord” pt.
„Tydzień bez samochodu” proponowana kwota dotacji 5 000,00 (pięć tysięcy
złotych)

Anna Więckiewicz

Wydział Informacji Społecznej anna.wieckiewicz@um.starogard.pl